Afrikansk svinpest kan sprida sig till Finland efter en jaktresa i Baltikum

Jord- och skogsbruksministeriet 2.6.2015 16.07
Pressmeddelande

Jägare och resenärer ska inte föra in kött från vildsvin som fångats i de baltiska länderna till Finland eftersom afrikansk svinpest, som är dödlig för svin, har spritt sig ända till Baltikum.

Afrikansk svinpest sprider sig via både kött och t.ex. föremål som smutsats ner med svinblod, och därför bör redskap som använts vid jakt av vildsvin rengöras omsorgsfullt både i Finland och utomlands.

Detta konstaterar den vildsvinsarbetsgrupp som jord- och skogsbruksministeriet tillsatt, som dragit upp riktlinjer för skötseln av Finlands vildsvinsbestånd och utrett hur man kan förhindra att afrikansk svinpest sprids till Finland. Den afrikanska svinpesten innebär en betydande risk för svinhushållningen om den sprids till Finland.

Som försiktighetsåtgärd bör jaktutrustning först rengöras från lös smuts och tvättas, varefter den ska förvaras vid en temperatur på minst 60 grader i minst 30 minuter, eller behandlas med desinficeringsmedel som är effektivt mot viruset. Man ska hantera vildsvin med skyddshandskar och se till hygienen och desinficeringen av slaktplatsen.

Slaktavfall och begagnad skyddsutrustning ska förstöras omsorgsfullt.Vid utlandsbesök bör man beakta att smitta kan spridas genom livsmedel eller produkter, såsom jakttroféer, vildsvinsprodukter och slaktkroppar från vildsvin som förs till Finland. På grund av sjukdomen är det över huvudtaget inte tillåtet att importera sådana produkter obehandlade från restriktionsområdet. Uppgifter om gällande restriktioner för införsel finns i Europeiska kommissionens skyddsbeslut och som finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

Jakten på vildsvin effektiviseras i Finland

Vid ingången av 2015 beräknade man att det finns 1 000 – 1 300 vildsvin i Finland. Mest vildsvin finns det i Sydöstra Finland och Nyland. Det täta beståndet ökar risken för att afrikansk svinpest ska etablera sig i Finland. Dessutom medför vildsvin risker i trafiken och skador för jord- och skogsbruket och för vilthushållningen.

Arbetsgruppen föreslår att antalet vildsvin halveras. Det föreslås att bestämmelser om jakt på vildsvin ändras så att vildsvin kan jagas effektivt. Avsikten är att det i fortsättningen ska vara tillåtet att året om jaga sådana exemplar som inte har kultingar och att använda levandefångstfällor och vapen för bågskytte. Arbetsgruppen föreslår att för att förhindra djursjukdomar ska användningen av en fast artificiell ljuskälla placerad vid utfodringsplatsen tillåtas vid jakt på vildsvin.

Dessutom föreslås det bestämmelser om anmälningsskyldighet för fällda vildsvin. Avsikten är att jägarna ska sända prover av alla fällda vildsvin till livsmedelssäkerhetsverket Evira.Beståndet begränsas så länge som det finns risk för att afrikansk svinpest ska spridas. Det bästa sättet att bekämpa afrikansk svinpest är genom samarbete mellan jägare, köttproducenter och myndigheter.

Man följer noga hur situationen i fråga om afrikansk svinpest utvecklas i Europa. Om sjukdomen konstateras i Finland informerar livsmedelsmyndigheterna om detta och skrider till omedelbara åtgärder för att utrota sjukdomen.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:

Janne Pitkänen (jakt på vildsvin), överinspektör, tfn 0295 162 338

Katri Levonen (afrikansk svinpest), överinspektör, tfn 0295 162 385

namn.efternamn(at)mmm.fi

Mer information om Evira:

Miira Kauremaa (undersökning av prover av vildsvin), överinspektör, tfn 0295 304 215

http://www.mmm.fi/sv/index/lagstiftning/Veterinarlagstiftningen/skyddbeslut.html

Kimmo Tiilikainen