Central för agrobioteknik inrättas i Vik?

Jord- och skogsbruksministeriet 11.5.2007 9.16
Pressmeddelande -

Forskningsdirektör Jouni Aalto föreslår i sin utredning att den biotekniska forskningen inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde centraliseras och en central för agrobioteknik inrättas i Vik i Helsingfors. Utredningen överlämnades i dag till jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila.

Enligt utredningen är den bioteknologiska forskningen som jord- och skogsbruksministeriet finansierar, splittrad och geografiskt decentraliserad, dvs. forskning utförs i tio enheter på åtta orter. En framgångsrik bioteknisk forskning kräver centraliserade funktioner och större forskningsinfrastrukturer.

Centralen för agrobioteknik ska ha i uppgift att kombinera det biotekniska kunnandet inom förvaltningsområdet i en spetsforskningsenhet, som fokuserar på att tillämpa den moderna bioteknologin inom livsmedels- och naturresurssektorn. Därtill ska centralen ha nära samarbete med universitetet. Det gäller alltså en tvärvetenskaplig koncentration av substansbaserade sektorforskningsinstitut och universitetets jordbruks- och livsmedelssektor.

Om centralen inrättas och resurserna fokuseras bidrar detta till en effektivare forskning, höjd status och ett starkare internationellt konkurrensläge för den finska industrin.

Enligt förslaget ska en del av forskarna vid universitetet också arbeta i centralen som har en undervisningsuppgift och fungerar som en studieplats för fortsatta studier. Centralen inryms i byggnaden Cultivator III som man som bäst planerar att bygga i kampusområdet i Vik. Centralen ska sysselsätta sammanlagt 70 - 90 forskare och studerande inom branschen.

Centralen för agrobioteknik ska antingen administreras av forskningsinstituten gemensamt eller direkt av ministeriet som ett självständigt forskningsinstitut. Det föreslås att centralen inrättas och funktionerna flyttas till Vik stegvis, dvs. senast år 2011. Avsikten är inte att öka antalet anställda utan det gäller enbart flyttning av personal. Med tiden kommer koncentrationen av verksamheten att leda till en klar kostnadsbesparing i såväl fastighets- som anläggningsinvesteringar.

Utredningen redogör för möjligheterna att utveckla samarbetet inom den bioteknolgiska forskningen mellan Forskningsinstitutet för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT), Skogsforskningsinstitutet (Metla), Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (RKTL) och Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Ytterligare upplysningar:
lantbruksrådet Leena Vestala, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 529 19, 040 751 84 40
forskningsdirektör Jouni Aalto, Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, tfn 0400 823 838