Kommissionens betydligt smidigare beslut om nordligt stöd träder i kraft i januari

Jord- och skogsbruksministeriet 21.12.2016 15.31 | Publicerad på svenska 21.12.2016 kl. 15.57
Pressmeddelande

EU-kommissionens nya beslut om Finlands system för nordligt stöd träder i kraft den 1 januari 2017. Beslutet ger Finland mycket mer flexibilitet i att verkställa och följa upp stöd. Stödobjekten och stödformerna förblir desamma. Stödets syfte är att upprätthålla jordbruksproduktionen i de norra delarna av Finland.

Stödet betalas ut i huvudsak för husdjursskötsel inom stödområde C i mellersta och norra Finland (norr om Villmanstrand-Tammerfors-Björneborg-axeln). I slutet av 2015 föreslog Finland att strukturen på det nordliga stödet görs klarare och att stödets betalningsfullmakt höjs på basis av de senaste årens ändringar i EU:s jordbrukspolitik. Kommissionen har nu godkänt de ur Finlands synpunkt mest centrala ändringarna i det nordliga stödet.

Utbetalningen av stödet förenklas

Den viktigaste förändringen av stödet handlar om att göra strukturen tydligare och uppföljningen enklare. Det effektiva verkställandet av stödet på gårdsnivå förblir detsamma.
– I fortsättningen delas det nordliga stödet grovt upp i tre grupper: skötsel av djur, växtproduktion och annat stöd. Också begränsningarna på utbetalningen av stödet och uppföljningen av dem  är betydligt färre än tidigare, berättar lantbruksrådet Kari Valonen vid jord- och skogsbruksministeriet. – På grund av förändringarna kan det nordliga stödet också i fortsättningen effektivt bevara produktionsförutsättningarna för finsk husdjursskötsel.

Hittills har stödformerna varit indelade i 6 grupper och 14 separat begränsade stödobjekt. Vidare har det funnits separata årliga, objektsspecifika tak för stödets belopp, stödnivå och stödberättigande produktion.

Avsevärt större flexibilitet i stödet för mjölkproduktionen

Till exempel för mjölkproduktionen har det hittills varit möjligt att årligen betala ut nordligt literstöd till en summa av högst 193,7 miljoner euro för högst 1 725 miljoner liter. Dessutom har det funnits ett årligt tak för literstödets genomsnittliga stödnivå i hela stödområde C.

I stället för det årliga taket kommer stödbeloppet för mjölk i fortsättningen att granskas som ett medelvärde under en femårsperiod, och stödtaket är klart högre än tidigare,
216,9 miljoner euro per år. 

Mjölkboskapsskötselns utveckling i stödområde C följs i fortsättningen upp utifrån utvecklingen av antalet mjölkkor i stället för den årliga mjölkproduktionen. Referensnivån baserar sig på den genomsnittliga mjölkproduktionen och på det genomsnittliga antalet mjölkkor i regionen under 2004–2013. Denna ändring i uppföljningen av produktionen baserar sig i synnerhet på reformen av EU:s mjölkpolitik och på att systemet med mjölkkvoter avvecklades i hela EU våren 2015.

– Kommissionens nya beslut ger en stadig och samtidigt också mera flexibel grund för att kunna verkställa det nordliga stödet under de kommande åren då tanken är att man fortsätter att reformera EU:s hela jordbrukspolitik, anser Valonen.

Ändringsbehoven av och funktionen hos ett långvarigt och stabilt system för nordligt stöd i en föränderlig omvärld och inom EU:s jordbrukspolitik granskas också i fortsättningen utifrån bedömningsrapporter som görs med fem års mellanrum. Pellervon taloustutkimus har gjort en bedömningsrapport som blev klar i år  (www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet.html).

Stödbeloppet för 2017 fastställs i januari

Om kanaliseringen av det nordliga stödet och om de närmare villkoren förhandlas liksom tidigare årligen med producentorganisationerna (MTK och SLC). Stödnivåerna och stödvillkoren 2017 har genom samarbete slagits fast redan i november. Tanken är att denna lösning ska bekräftas genom en förordning av statsrådet som kommer att utfärdas efter mitten av januari månad. Kommissionens nya beslut har i förhand beaktats i beredningen av det nordliga stödet för 2017. År 2017 används cirka 297 miljoner euro för det nordliga stödet, av vilket över hälften betalas ut som literstöd för mjölkproduktion.

Det nordliga stödet grundar sig på artikel 142 i Finlands anslutningsfördrag till EU och på de av kommissionens beslut som baserar sig på detta avtal. Med hjälp av det nordliga stödet och de andra nationella stöden kan EU:s stödsystem för jordbruket kompletteras. Detta förutsätter dock att kommissionen separat godkänner att nationella stöd används i enlighet med spelreglerna för EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 0295 162 269
Martti Patjas, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 474

Mer information om nationella jordbruksstöd på JSM:s webbplats: http://mmm.fi/sv/nationella-jordbruksstod

Landsbygd Mat och jordbruk