Ändringar i foderlagen

Jord- och skogsbruksministeriet 13.1.2011 13.36
Pressmeddelande -

Foderlagen har reviderats i enlighet med de nya EU-bestämmelserna. Den reviderade lagen tar nu också hänsyn till de ändringsbehov som kommit upp i samband med det praktiska övervakningsarbetet. Republikens president stadfäster lagen i morgon den 14 januari och lagen träder i kraft den 1 februari 2011.

Bestämmelser om utsläppande på marknaden och användning av foderråvaror och foderblandningar ingår i dag i Europaparlamentets och rådets förordning. Därför var det nödvändigt att uppdatera vissa definitioner av foder samt bestämmelserna om märkning och användning av foder.

Den nya lagen innehåller också bestämmelser om språket på foderförpackningar och i andra medföljande dokument. I regel ska märkningar på alla foder som direkt eller indirekt är avsedda för slutanvändare göras såväl på finska som på svenska.

Ett undantag är direktförsäljning av bulkfoder från foderföretagare till slutanvändare samt foderleveranserna mellan primärproducenter. I dessa fall får märkningarna göras antingen på finska eller på svenska.

Lagens bestämmelser om registrering som primärproducent av foder har också uppdaterats. Nya primärproducenter ska lämna en anmälan till Livsmedelssäkerhetsverket Evira för registrering.

Foderföretagare ska också i fortsättningen lämna en anmälan till Evira om de vid egenkontroll upptäcker för höga halter av skadliga ämnen, produkter eller organismer. I lagen har också införts en bestämmelse som gäller förbud mot utsläppande på marknaden och användning av foder om salmonella har påträffats i produktionsmiljön eller transportmedlen.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativa tjänstemannen Marita Aalto, tfn 09 160 53346, 040 593 0136