Ändringar i köttkontroller presenteras i utredning

Jord- och skogsbruksministeriet 17.4.2009 9.38
Pressmeddelande -

Köttkontrollerna borde göras enhetliga med avseende på gällande författningar och metoder. Samtidigt borde metoderna för köttkontroll förnyas och moderniseras. Dessa slutsatser drar utredare Marjatta Rahkio, som idag lämnade sin utredning av köttkontroller till jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila.

Rahkios åsikt är att köttkontrollpersonalens tillgänglighet och kompetens borde säkerställas genom att satsa både på utbildning i köttkontroll i samband med veterinärexamen och på fortsättningsutbildning av tjänsteveterinärer som fungerar som kontrollveterinärer vid mindre slakterier. Kommunerna borde uppmuntras att deltidsanställa godkända och kompetenta veterinärer och assistenter för att sköta om köttkontrollerna.

Arbetet med att göra köttkontrollerna enhetliga har redan delvis påbörjats genom indelning av de slakterier som övervakas av Livsmedelssäkerhetsverket i fyra köttkontrollregioner och strävan efter att använda gemensamma verksamhetsmodeller inom dessa regioner. Även småslakteriernas köttkontroller borde enligt Rahkio göras enhetliga genom att effektivisera och utöka fortsättningsutbildningen av de veterinärer som utför köttkontroller vid småslakterier.

Rahkio framhåller, att de av småslakterierna erlagda höga kontrollavgifterna borde anpassas till EU-minimiavgifter och på samma gång till de slaktade djurens antal.

Kommunernas veterinärer borde specialisera sig och fördela arbetsuppgifterna inom nya större regionenheter. Under förändringsfasen skulle staten delta med avseende på köttkontrollernas kostnader och köttkontrollubildningen. Om ett betydande antal nya veterinärtjänster inrättas inom regionförvaltningen, kan man enligt Rahkio låta regionförvaltningen arrangera småslakteriernas köttkontroller.

Köttkontrollprovernas undersökningsmetoder borde moderniseras enligt Rahkio. Arbetsfördelningen mellan veterinärerna, assistenterna och företagets personal borde utvecklas vidare.

Köttkontrollerna och slakteriernas hygienövervakning är numera arrangerad så att Livsmedelssäkerhetsverket svarar för stora och medelstora slakterier, länsstyrelsen för renslakterierna och kommunerna för småslakterier som årligen slaktar högst 1 000 djurenheter eller 150 000 fjäderfän.

Köttkontrollerna i småslakterierna utförs av kommunens tjänsteveterinärer. Köttkontrollernas förenande med andra arbetsuppgifter och vård av brådskande sjukdomsfall är ofta besvärligt ur logistisk synvinkel. I småslakterierna slaktas cirka två procent av alla slaktdjur och ända upp till 75 procent av fåren. Gemensamma problem för små, stora och medelstora slakterier är verksamhetens kontinuitet och enhetlighet samt tillgången på köttkontrolltjänster. Även de höga kostnaderna upplevs som ett problem.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksminsteriet:
livsmedelssäkerhetsdirektör Veli-Mikko Niemi, tfn. (09) 1605 2211, 050 367 1039
utredare, gruppchef Marjatta Rahkio, tfn. 040 564 0516

Sirkka-Liisa Anttila