Ändringen av vattenlagen förbättrar beredskapen mot översvämningar och torka

Jord- och skogsbruksministeriet 29.8.2013 9.16
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår för riksdagen ändring av vattenlagen. Målet är att förbättra beredskapen mot översvämningar och torka. Enligt förslaget ska närings-, trafik- och miljöcentralerna vid behov utreda insatser som hjälper att minska skador till följd av översvämningar eller torka. Utredningen ska täcka hela avrinningsområdet eller en del av det och innehålla förslag till åtgärder som inverkar på vattennivån och flöden och som till exempel innehavaren av ett regleringstillstånd kan utföra vid hotande översvämningar eller torka. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska göra utredningen tillsammans med tillståndshavarna, kommunerna och andra myndigheter. Utgående från utredningen kan centralen lämna en ansökan till regionförvaltningsverket om justering av tillståndsvillkoren för ett eller flera vattenhushållningsprojekt. Justeringen eller nya villkor är möjliga om översvämningen eller torkan allmänt hotar människors liv, säkerhet eller hälsa eller medför stor skada för enskilda eller allmänna intressen och om det inte går att bekämpa dessa hot på något annat sätt. Om de nya tillståndsvillkoren leder till skada för tillståndshavaren eller andra, kan staten betala ersättning för skadorna med undantag för förlust av vattenkraft. Förslaget till ändring av vattenlagen är en del av lagstiftningen som ska förbättra beredskapen mot klimat- och vattenförändringar, i synnerhet mot extremt väder, och på så sätt förbättra anpassningen till klimatförändringen. Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:äldre regeringssekreterare Pekka Kemppainen, tfn 0295 16 2456fö[email protected]