Ansökan om företagsstöd inom programmet inleds den 4 juni

Jord- och skogsbruksministeriet 3.5.2007 14.20
Pressmeddelande -

Från den 4 juni tar TE-centralerna emot ansökningar om företagsstöd som ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013. Det är också möjligt att senare ansöka om finansiering av Leaderaktionsgrupperna. Om denna ansökan och valet av grupper informeras separat.

I utvecklingsprogrammet för landsbygden i Fastlandsfinland som Europeiska unionen delfinansierar har anvisats 800 miljoner euro för utveckling av regional och lokal näringsverksamhet under programperioden 2007-2013. Det beräknas att cirka hälften av denna summa direkt används för utveckling av företagen och finansiering av investeringar.

Utöver författningar och landsbygdsprogrammets mål styrs företagsfinansieringen av de prioriteringar och valkriterier som finns upptagna i TE-centralernas planer för utveckling av landsbygden.

Företagsstödet kan sökas av landsbygdens mikroföretag som förverkligar programmets mål. Med mikroföretag avses jordbruksföretag samt andra landsbygdsföretagare. Ett mikroföretag har under tio anställda och en årsomsättning på under två miljoner euro. Av första förädlare av livsmedel hör också små och medelstora företag med under 250 anställda till stödsystemet. Företagen kan ansöka om företagsstöd för maskin- och byggnadsinvesteringar, immateriella investeringar och utveckling av företag, såsom produktutveckling och anställning av två arbetstagare utanför företaget. Målet är att såväl förbättra konkurrenskraften hos de fungerande företagen som att hjälpa nya företag. Samtidigt vill man skapa nya arbetstillfällen och se till att de nuvarande arbetsplatserna inte försvinner. Det beräknas att ny företagsverksamhet i synnerhet uppstår inom service och bioenergibranschen.

Företagsstödet söks på Landsbygdsverkets fastställda ansökningsblankett. Blanketten och anvisningarna finns att få på TE-centralerna och Landsbygdsverkets webbplats www.maaseutuvirasto.fi. Sökanden kan inleda projektet efter att ha lämnat in stödansökan. Att inleda projektet före TE-centralens skriftliga beslut ligger dock på sökandens eget ansvar.

Ytterligare information ges vid jord- och skogsbruksminsiteriet av
överinspektör Sirpa Karjalainen, tfn 09-160 529 01 eller 040 524 61 12

och vid Landsbygdsverket av
enhetschef Carl-Gustav Mikander, tfn 020 77 25682