Ansökningsomgången för att söka understöd för investeringar i biogasanläggningar

Jord- och skogsbruksministeriet 14.10.2008 8.53
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har inlett en ansökningsprocess för ansökan om understöd för investeringar i biogasanläggningar. I statsbudgeten 2008 har ministeriet anvisats ett anslag på fem miljoner euro. Avsikten är att ministeriet inom denna ansökningsomgång fattar beslut om att bevilja och dela ut nästan hela anslaget. Även i 2009 års budgetförslag ingår ett anslag på fem miljoner euro. Om anslaget godkänns enligt förslaget och intas i den slutliga budgeten är det möjligt att nu också ta beslut om beviljande av 2009 års anslag.

Syftet med understödet är att främja användningen av biomassa inom energiproduktionen. I synnerhet vill man främja uppförandet av biogasanläggningar i områden där det förekommer mycket husdjursproduktion och där miljökonsekvenserna av husdjursproduktionen är stora. Prioritet får de anläggningar som använder gödsel och växtbaserad biomassa som råvara. Anläggningens kapacitet och en snabb tidsplan för att genomföra investeringen betraktas också som fördel.

Ansökan om understöd för investeringar i biogasanläggningar gäller för företag, kommuner och andra sammanslutningar. Ansökan är inte avsedd för enskilda gårdar. Ansökningsblanketterna ska lämnas till jord- och skogsbruksministeriet senast den 17 november 2008. Ansökningsblanketten och –anvisningarna finns att få på adressen http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maatalous/maataloustuotanto/bioenergia/investointiavustus.html och hos jord- och skogsbruksministeriets expedition, tfn 09-160 533 97.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativa tjänstemannen Birgitta Vainio-Mattila, tfn 09-160 529 11