Arbetsgrupp: ny lag för offentlighet av registren

Jord- och skogsbruksministeriet 28.3.2007 8.50
Pressmeddelande -

En arbetsgrupp tillsatt av jord- och skogsbruksministeriet har utarbetat ett reformförslag för lagen om landsbygdsnäringsregistret, där man fastställer handläggning av kunduppgifter inom landsbygdsnäringsförvaltningen. Lagen är avsedd att förtydliga rättigheter och skyldigheter både vad gäller myndigheter och övriga användargrupper. Arbetsgruppen överlämnade sin rapport till jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja den 28 mars.

Arbetsgruppen anser att förhållandet till grundlagen samt övriga lagar för personuppgifter och offentlighet bör vara tydligt samt fungera i praktiken. Arbetsgruppen föreslår att insyn i landsbygdsnäringsregistret samt registrets offentlighet kunde uppnås genom att fastställa bestämmelser som motsvarar offentlighet och sekretess för till exempel skatteuppgifter. Enligt förslaget skall offentlighets- och personuppgiftslagen i huvudsak tillämpas och separata bestämmelser fastställas för hemligstämplade uppgifter samt överlåtelse av dessa. Uppgifter som gäller bland annat de stöd en odlare beviljats under året skall offentliggöras i början av påföljande år i enlighet med EU:s direktiv.

Arbetsgruppen anser att myndigheterna bör kunna använda uppgifterna samt att uppgifterna vid behov skall kunna korsanvändas utan att bryta mot lagen om integritetsskydd. Hemligstämplade uppgifter kunde innefatta kredituppgifter, uppgifter om statsborgen samt de lånebelopp för vilka statsborgen beviljats, uppgifter om lånebelopp som hänför sig till stöd, uppgifter om kundens ekonomiska situation samt uppgifter om kontroll och övervakning som berör kunden.

Kunduppgifter i landsbygdsnäringsförvaltningens datasystem skall enligt förslaget raderas senast tio år efter att kunduppgifterna senast handlagts, såvida uppgifterna inte är väsentliga för bland annat en aktuell handläggning eller granskning.

Arbetsgruppen beaktade bestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och personuppgiftslagen samt riksdagens utlåtande om uppgifternas förvaringstid. Arbetsgruppen fäste dessutom uppmärksamhet vid uppdateringen av de bestämmelser som berör registermyndigheter och användning av register samt hur överlåtelseförordningarna kunde förenklas. Arbetsgruppen beaktade också högsta förvaltningsdomstolens beslut hösten 2006 om lantbruksstödens offentlighet samt Europeiska kommissionens åtgärder för större offentlighet för stöduppgifter.

I arbetsgruppen fanns förutom representanter för jord- och skogsbruksministeriet också representanter för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral Tike, Nylands TE-central, MTK och Maaseudun kehittäjät ry.

Under våren kommer tjänstemän vid jord- och skogsbruksministeriet att bereda ärendet till en regeringsproposition.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
regeringsrådet Esko Laurila, tfn 09-160 533 41, 040 733 6221
regeringssekreterare Outi Kostama, tfn 09-160 542 77