Arbetsgruppen föreslår: Enhetliga stöd till landsbygdens mikroföretag

Jord- och skogsbruksministeriet 16.3.2007 11.25
Pressmeddelande -

En arbetsgrupp vid jord- och skogsbruksministeriet föreslår inför nästa programperiod att nivån på de stöd som betalas ut till mikroföretag på landsbygden skall vara enhetlig i de olika stödsystemen. Uppföljningsgruppen för företagstjänster till mikroföretag på landsbygden överlämnade sin andra mellanrapport till jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja i dag.

Enligt arbetsgruppens förslag skall stödnivåerna huvudsakligen följa stödnivåerna i statsstödskartan i enlighet med EU:s stödregelverk. Den maximala stödnivån för finansiering av mikroföretagens investeringar inom stödområde 1, dvs. östra och norra Finland, skulle utgöra högst 35 % av de stödberättigade kostnaderna. Inom stödområde 2 skulle stödnivån uppgå till 25 % och inom stödområde 3, dvs. i södra och västra Finland, till 20 %. De glest bebyggda områdena på landsbygden i stödområde 2 och 3 utgör ett undantag. Där skulle den maximala stödnivån uppgå till 35 % inom stödområde 2 och till 30 % inom stödområde 3. På så sätt kan stöden riktas så att de bättre motsvarar de regionala särdragen och liknande landsbygdsområden behandlas jämlikt i hela landet.

I rapporten läggs fram förslag på hur förfarandena för företagsfinansieringen inom arbetskrafts- och näringscentralerna och de lokala verksamhetsgrupperna kan utvecklas så att de blir smidigare och hur man kan samordna förfaranden och tjänster kring finansieringen. Beredningen har skett i intensivt samarbete med handels- och industriministeriet.

Arbetsgruppen anser att man inte skall göra stödsystemen eller åtgärderna som finansieras ur de olika fonderna för uteslutande, eftersom det skulle leda till att det uppstår missgynnade grupper. Eventuell överlappande finansiering kan förhindras med hjälp av regionala riktlinjer och genom att utveckla förfarandena inom TE-centralerna och mellan de olika avdelningarna. Ansökningarna behandlas i enlighet med regionala planer, prioriteringar och urvalskriterier.

Avsikten är att arbetsgruppens förslag skall realiseras omedelbart i samband med att programmen för programperioden 2007–2013 verkställs.

Arbetsgruppen bestod av representanter för handels- och industriministeriet, arbetsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, Företagarna i Finland, MTK, Landsbygdscentralernas förbund Pro Agria och TE-centralerna.

Med mikroföretag avses ett företag med färre än 10 anställda och vars årliga omsättning eller balansomslutning understiger 2 miljoner euro.

Mer information vid jord- och skogsbruksministeriet ges av:
Sektionschef Sirpa Karjalainen (arbetsgruppens ordf.) tfn (09) 1605 2901,
040 5246 112
Överinspektör Markku Alm (arbetsgruppens sekr.), tfn (09) 1605 222, 0400 864 945