Förordningen om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket godkändes

Jord- och skogsbruksministeriet 4.4.2007 11.17
Pressmeddelande -

Statsrådet godkände idag förordningen om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket för perioden 2007–2013. Stödsystemen i förordningen som nu godkändes ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013. Förordningen omfattar stödgrunderna som gäller kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket.

I förordningen fastställs allmänna förutsättningar och villkor för beviljande av stöd, förbindelse- och avtalsperiodernas längd, stödformer, grunder för beviljande av stöd, maximala stödbelopp, förutsättningar och villkor för stöd baserade på avtal samt förutsättningar för utbetalning av stöd. Enligt förordningen utgörs arealen som berättigar till miljöstöd och kompensationsbidrag av skiften som berättigade till stöd 2005. Förordningen träder i kraft 11.4, men dess tillämpning beror på godkännandet av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Det totala finansieringsbeloppet som krävs för åtgärder i enlighet med förordningen uppgår under programperioden 2007–2013 till 5 286,9 miljoner euro. Landsbygdsfondens andel av beloppet uppgår till 1 481,2 miljoner euro och den nationella delen till 3 805,7 miljoner euro. Den årliga nationella delen uppgår till i genomsnitt 543,7 miljoner euro.

Statsrådet godkände idag också det uppdaterade förslaget till program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland för perioden 2007–2013. Programmet har ändrats utgående från ett flertal bilaterala förhandlingar med kommissionen. Det tidigare förslaget till program för Finland godkändes av statsrådet 3.8.2006. Förordningen som nu godkändes motsvarar till sitt innehåll det uppdaterade förslaget till program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
Regeringssekreterare Maija Kaukonen, tfn (09) 160 54261