Förordningen om ansökan om miljöstöd för jordbruket godkändes

Jord- och skogsbruksministeriet 27.4.2007 11.11
Pressmeddelande -

Statsrådet godkände i dag förordningen om ansökan om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket år 2007. Enligt förordningen kan en jordbrukare 2007 ingå en ny förbindelse om kompensationsbidrag samt bas- och tilläggsåtgärder inom miljöstödet för jordbruket. Stödsystemen ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013.

I förordningen fastställs de specialstödsavtal inom miljöstödet för jordbruket som jordbrukare kan ansöka om år 2007. Dessa är anläggning och skötsel av skyddszon, skötsel av mångfunktionell våtmark, åkerodling på grundvattenområden, ekologisk produktion, ekologisk husdjursproduktion, effektiverad stallgödselanvändning, skötsel av vårdbiotoper, främjande av naturens och landskapets mångfald, uppfödning av lantraser och odling av ursprungssorter.

I förordningen föreskrivs också om de grunder på vilka en jordbrukare kan ansöka om att nya åkerarealer godkänns som berättigande till kompensationsbidrag och miljöstöd 2007. År 2007 är det alltså möjligt att få stödberättigande för vissa åkerarealer som inte längre omfattas av förbindelser att inte odla eller för ökningar av arealen på grund av små rättelser av gränserna för basskiftena.

Förordningen träder i kraft den 30 april 2007. Genom förordningen ändras inte de uppgifter om ansökan om stöd som står i ansökningsguiderna.

I statsbudgeten 2007 har reserverats 311 miljoner euro för kostnader föranledda av förbindelser och avtal inom miljöstödet för jordbruket. Av denna summa kan en miljon euro användas för planering och uppföljning av miljöstödet som finansieras fullt ut med nationella medel.

För kostnader som uppstår i samband med kompensationsbidragets förbindelser har anvisats 414,7 miljoner euro. Därtill finansieras 8,0 miljoner euro med en post som överförs från år 2006.

Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet ges av
biträdande avdelningschef Heimo Hanhilahti, tfn 09-160 542 55