Beslut om förenklat system med stöd för energigrödor

Jord- och skogsbruksministeriet 21.3.2007 13.27
Pressmeddelande -

Statsrådet beslutade i dag den 21 mars 2007 om allmänna regler som förenklar systemet med stöd för energigrödor som EU helfinansierar. Kommissionen förenklar systemet på det sättet att vissa ändringar införs år 2007 och vissa år 2008. Reformen gäller inte systemet med non food.

I stället för säkerheter som har ingått i systemet med stöd för energigrödor har man nu infört ett system med förhandsgodkännande av uppsamlare och förädlare. Detta system började gälla retroaktivt från början av år 2007. Från och med år 2007 berättigar endast en sådan produktion till stöd för energigrödor om vilken jordbrukaren i förväg har träffat ett avtal med en godkänd uppsamlare eller förädlare.

Enligt kommissionens förordning är det möjligt för medlemsstaterna att tillåta användningen av vissa grödor för alstring av energi på gården. Från år 2006 har det i Finland varit möjligt att inom båda stödsystemen utnyttja rybs och raps för att utvinna energi på gårdsnivå. Därtill är det enligt förordningen tillåtet att använda vallväxter som nedbryts, för utvinning av energi på gårdsnivå såväl inom systemet med stöd för energigrödor som inom systemet med non food. När energianvändningen utvidgas att också gälla systemet med non food öppnar detta nya möjligheter att utnyttja bioenergi när det gäller obligatorisk träda som annars inte får utnyttjas.

I och med reformen är energianvändningen på gårdsnivå inom systemet med stöd för energigrödor enklare än inom non food-systemet. Enligt de nya villkoren är det bland annat möjligt att förädlingen och torkningen sker utanför gården vilket fortsättningsvis inte är möjligt inom non food-systemet.

Den utvidgade energianvändningen på gårdsnivå ger nya möjligheter att utnyttja bioenergi och främjar utveckling och användning av maskiner som förbrukar bioenergi.

Från år 2008 gäller representativa skördenivåer inte fleråriga växter, bortsett från rörflen. Med en representativ skördenivå avses den skördenivå som jordbrukaren måste uppnå för att få fullt stöd. Jordbrukaren måste leverera hela skörden till avtalsparten. När det gäller energianvändning på gårdsnivå ska hela skörden användas för utvinning av energi på gården. På grund av att rörflen kan användas som foder, den är långlivad och för att industrin ska få en jämn tillgång till råvara är det fortfarande ändamålsenligt att bestämma en representativ skördenivå för rörflen.

Ytterligare information ges vid jord- och skogsbruksministeriet av
överinspektör Juha Vanhatalo, tfn 09-160 527 93
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn 09-160 533 96
överinspektör Mirja Eerola, tfn 09-160 526