Delta i landsbygdsnätverket och få information om bästa praxis

Jord- och skogsbruksministeriet 18.4.2007 10.40
Pressmeddelande -

Finland är bland de första medlemsländerna som håller på att starta ett nytt landsbygdsnätverk och en landsbygdsnätverksenhet. Landsbygdsnätverksenheten startar 1.5.2007. Nätverket består av olika aktörer inom landsbygdens utvecklingsprogram.

Under programperioden 2007-2013 finansieras utvecklingsarbetet för Fastlandsfinlands landsbygd med sammanlagt drygt 7 miljarder euro och på Åland med 62 miljoner euro. Programmen finansieras till en del av EU och till en del med nationella medel.

Målsättningen med landsbygdsnätverket är att förbättra informationsflödet mellan de aktörer som deltar i programmet och på så sätt stöda förverkligandet av de centrala målsättningarna för programmen i Finland. Målet är att förbättra jord- och skogsbrukssektorernas konkurrenskraft, livskvaliteten på landsbygden, miljön och landskapet, utveckla landsbygdsnäringarna samt genomföra lokala leader-program. Landsbygdnätverksenheten informerar om goda idéer och bästa praxis samt förbättrar informationsutbytet mellan olika aktörer på såväl nationell som internationell nivå.

Landsbygdsnätverket strävar efter jämlikhet mellan både regioner och olika verksamhetslinjer. En central och gemensam sak för alla parter är temat ”bästa praxis” och spridningen av denna. Bästa praxis kan främja bland annat gott landsbygdsbyggande eller bevarandet av vårdbiotoper. Landsbygdsnätverket strävar efter att producera mervärde för alla som deltar i verksamheten genom att sammanställa bästa praxis under två programperioder, men också genom att möjliggöra nya öppningar.

Finland skapar en egen verksamhetsmodell för landsbygdsnätverket i enlighet med kommissionens riktlinjer, vilken säkert kommer att intressera också övriga medlemsländer. Europeiska unionens gemensamma landsbygdsnätverksenhet inleder sannolikt sin verksamhet under senare hälften av 2008.

Under våren har man ordnat en omfattande och givande förhandlingsomgång för intressentgrupper i frågor kring landsbygdsnätverket. Utgående från kommentarerna och responsen från förhandlingarna med intressentgrupperna och det öppna rådfrågningsmötet kommer vi att komplettera verksamhets- och årsplanerna för landsbygdnätverket.

Enhetens verksamhet styrs av en styrgrupp och ansvarig ledare är landsbygdsnätverkets direktör. I enheten ingår dessutom mellan fyra och sju experter. En del av arbetsuppgifterna i det omfattande arbetsfältet handhas av enheten själv, en del läggs ut på entreprenad och en del sköts i form av samarbetsavtal. Landsbygdsnätverksenheten kan också tillsätta olika arbetsgrupper till stöd för sin verksamhet. Aktörerna i dessa arbetsgrupper kan påverka i olika frågor med sin expertis.

Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet:
planerare Mari Kempas, tfn (09) 160 52261, 040 548 9221
planerare Päivi Kujala, tfn (09) 160 52315, 040 548 9227

Landsbygdsnätverkets webbsidor lanseras 1.5. på adressen www.maaseutu.fi