I Finland föreslås 21 områden med betydande översvämningsrisk

Jord- och skogsbruksministeriet 1.4.2011 6.10
Pressmeddelande -

Närings-, trafik- och miljöcentralerna har arbetat fram en bedömning av översvämningsriskerna i Finland. Enligt denna bedömning har vi 21 områden som löper stor risk för översvämning. Av de här områdena ligger 18 vid vattendragen i inlandet och tre vid havskusten. Bedömningen gäller områden med risk för översvämning från vattendrag eller havet. Ytterligare ska kommuner ännu i år bedöma de risker som dagvatten, dvs. regn- och smältvatten, orsakar i tätorter.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas förslag till områden med betydande översvämningsrisk är framlagda till påseende i tre månaders tid. Då har kommuner, näringsutövare och medborgare möjlighet att komma med kommentarer och åsikter om områdena och bedömningsgrunderna. Jord- och skogsbruksministeriet slår fast områdena med översvämningsrisk utifrån centralernas förslag.

Det här var första gången kartläggningen av översvämningsriskerna gjordes enligt samma grunder i hela landet. Bedömningen av riskernas storlek byggde på sannolikheten för översvämningar och de skador översvämningar eventuellt orsakar. Skadorna bedömdes utgående från människors hälsa och säkerhet, nödvändighetstjänster, dvs. till exempel vattentjänster eller vägtrafik, ekonomisk verksamhet som tryggar samhällets vitala funktioner samt miljön och kulturarvet.

Björneborg löper störst risk att drabbas av översvämning. I området med sällsynta översvämningar bor över 20 000 människor. Där finns också många svårtevakuerade objekt och infrastrukturer. Riskerna är också särskilt stora i Rovaniemi och vid kusten i Helsingfors och Esbo.

För de känsligaste områdena utarbetas översvämningskartor som visar hur långt översvämningsvattnet kan nå och hurdan skada det kan medföra. Områdena får också riskhanteringsplaner med åtgärder för att förebygga och minska riskerna. För det samarbete som krävs för upprättandet av planer tillsätter ministeriet översvämningsgrupper på förslag av de berörda landskapsförbunden.

Planerna handlar om bl.a. att prognostisera och varna för översvämningar samt att planera markanvändningen och räddningsinsatserna. Vidare utreder man behovet av och möjligheterna till exempel till hållning av översvämningsvattnet, utveckling av vattendragsreglering eller röjning och fördämning med beaktande av målen för vattenförvaltningen.

Den preliminära bedömningen av översvämningsriskerna och förslaget till områden med betydande översvämningsrisk har arbetats fram i enlighet med lagen om hantering av översvämningsrisker som trädde i kraft år 2010.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
äldre regeringssekreterare Pekka Kemppainen, tfn 040 173 0249
vattenöverinspektör Minna Hanski, tfn 040 183 8101