Förslaget till lag om djursjukdomar fokuserar på förebyggande arbete

Jord- och skogsbruksministeriet 11.10.2012 9.50
Pressmeddelande -

Regeringen överlämnade i dag en proposition med förslag till lag om djursjukdomar och vissa därtill hörande lagar. Lagarna är planerade att träda i kraft nästa vår. Det främsta målet med revideringen är att uppdatera de föråldrade bestämmelserna så att de följer grundlagens krav.

I den nya lagen ska ingå bestämmelser om myndigheternas, djurhållarnas, livsmedelsföretagarnas samt djurtransportörernas och -förmedlarnas åtgärder för att förebygga djursjukdomar, följa upp djurens hälsa och förekomst av djursjukdomar samt för att utrota djursjukdomar och bekämpa spridning av dem.

De som är ansvariga för djurhållningsplatser ska skydda hållningsplatserna mot spridning av djursjukdomar. Detta innebär att fokusen i lagstiftningen flyttas allt mer till att förebygga sjukdomar.

Lagen ska ställa krav på import och export av djur och animaliska produkter över landsgränserna. För import från länder utanför Europeiska unionen gäller separata bestämmelser. Enligt förslaget ska aktörer som exporterar djur eller animaliska produkter till länder utanför EU registrera sig.

Förslaget medför inte några stora förändringar i kontrollmyndigheternas uppgifter. Bestämmelserna om fördelning av uppgifterna och befogenheterna mellan myndigheterna ska emellertid göras klarare. Likaså ska överlappande befogenheter avvecklas.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
avdelningschef Riitta Heinonen, tfn 0295 16 2107
konsultativa tjänstemannen Kajsa Hakulin, tfn 0295 16 2361
äldre regeringssekreterare Johanna Wallius, tfn 0295 16 2244
e-post: fö[email protected]