Enklare procedur för anmälan om livsmedelsföretag

Jord- och skogsbruksministeriet 5.5.2011 10.45
Pressmeddelande -

Statsrådet godkände i dag en förordning som väsentligt lättar byråkratin när det gäller att grunda företag. I stället för att lokalen behöver godkännas, räcker det nu att man gör en anmälan som berättar för livsmedelstillsynen var, hur och i vems namn verksamheten inleds. Basuppgifterna om livsmedelslokalen registreras i en landsomfattande databas, varefter anmälaren får ett meddelande om registreringen.

I förordningen ingår bestämmelser om tillämpning av ändringarna (352/2011) i livsmedelslagen (23/2006) som träder i kraft i september. Ändringarna handlar om innehållet i och formen för anmälan om primärproduktionsställen och livsmedelslokaler, behandlingen av anmälan, innehållet i och formen för ansökan om godkännande av anläggning samt innehållet i ett eventuellt beslut om godkännande. Förordningen innehåller också bestämmelser om vissa behörighetsvillkor för tjänsteinnehavare som sköter livsmedelstillsynsuppgifter.

Även ansökan om godkännande av anläggning blir enklare. På ansökningsblanketten ska endast frågas efter sådana uppgifter som myndigheten minst behöver för att kunna godkänna verksamheten. Till anmälningar eller ansökningar behöver inte längre fogas planer om egenkontroll eftersom systemet för godkännande av planerna avvecklas när ändringarna i livsmedelslagen börjar gälla.

Med livsmedelslokal avses alla typer av byggnader, lokaler eller delar av dessa eller andra utrymmen utomhus eller inomhus där livsmedel som är avsedda för försäljning eller annan överlåtelse tillverkas, förvaras, transporteras, saluförs, serveras eller på annat sätt hanteras. De livsmedelslokaler som hanterar livsmedel av animaliskt ursprung före detaljförsäljning kallas anläggningar. I Finland finns det ca 1 000 anläggningar, antalet övriga livsmedelslokaler är ca 50 000.

Behörighetsvillkoren för tjänsteinnehavare ändras inte. Mjölkproduktionsenheter övervakas av en veterinär som står i tjänsteförhållande till kommunen. Även packerier av hönsägg övervakas av en veterinär som står i tjänsteförhållande till kommunen men de egentliga kontrollerna på plats kan utföras till exempel av kommunens hälsoinspektör. Köttbesiktningen vid slakterier, inrättningar för vilthantering och styckningsanläggningar sköts av en veterinär i tjänsteförhållande.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
veterinäröverinspektör Sebastian Hielm, tfn 050 524 5761,
direktören för enheten för livsmedelssäkerhet Veli-Mikko Niemi, tfn 050 367 1039