Lagstiftningen om livsmedel för särskilda näringsändamål reformeras 20.7.2016

Jord- och skogsbruksministeriet 19.7.2016 10.30
Pressmeddelande

Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedel för särskilda grupper börjar tillämpas den 20 juli 2016. De viktigaste ändringarna gäller konsumentinformationen om produkterna. Även EU-ländernas olika tolkningar om vilka livsmedel som kan anses vara för särskilda näringsändamål slopas, och därför kan inte aktörerna längre behandlas olika i olika EU-länder.

Genom förordningen om livsmedel för särskilda grupper upphävs EU:s nuvarande direktiv och jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedel för särskilda näringsändamål. Dessutom upphävs också kraven på EU-nivå i fråga om kostersättning och därför ändras handels- och industriministeriets beslut om bantningspreparat på motsvarande sätt så att det inte längre gäller kostersättning.

JSM:s nya förordningar:
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20160495
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20160496

En sådan anmälan om livsmedel för särskilda näringsändamål, t.ex. laktosfria mjölkprodukter och mjölk avsedd för småbarn, som har gjorts med stöd av artikel 11 i det ramdirektiv som nu upphävs görs inte längre till Livsmedelssäkerhetsverket Evira från och med den 20 juli. Dessa produkter kan fortfarande framställas, dvs. de försvinner inte nödvändigtvis från marknaden, men de ska ändras så att de kan marknadsföras i enlighet med bestämmelserna om allmänna livsmedel.

Förändringar i konsumentinformationen om produkterna

Med stöd av lagstiftningen om livsmedel för särskilda näringsändamål har produkter tidigare kunnat marknadsföras utan Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA:s utlåtande om budskapet eller påståendet i marknadsföringen. När marknadsföringen i framtiden bedöms med stöd av horisontell lagstiftning, ska det säkerställas att produkterna uppfyller kriterierna enligt lagstiftningen om påståenden.

Det är möjligt att marknadsföringen ändras i fråga om vissa produkter. Till exempel i fråga om produkter som marknadsförs för idrottare får det i framtiden endast finnas godkända påståenden om produktens effekter för idrottsprestationen och ämnesomsättningen i samband med den. Efter den 20 juli tillämpas på livsmedel för särskilda näringsinnehåll samma krav på näringsdeklarationer som i fråga om vanliga livsmedel.

I och med ändringen av förordningen ska näringsämnen, t.ex. vitaminer och mineralämnen, som tillsätts i livsmedel för särskilda näringsändamål anges på samma sätt som när vanliga livsmedel berikas. Inom EU är det dessutom tillåtet att också tillsätta enskilda näringsämnen och tillsatsämnen i livsmedel för särskilda näringsändamål. Det förväntas dock att det inte finns behov av särskilt komplicerade ändringar.

Livsmedlen för särskilda grupper regleras i framtiden

Avsikten är att närmare bestämmelser som har utfärdats och utfärdas med stöd av förordningen om livsmedel för särskilda grupper ska börja tillämpas om några år. Dessa bestämmelser gäller modersmjölksersättningar, tillskottsnäring, mat för småbarn och spannmålsprodukter, livsmedel för speciella medicinska ändamål samt komplett kostersättning för viktkontroll.  [LINKKI MMM:n nettisivuille, jossa taulukko.]

Europeiska kommissionen har dessutom gett två separata rapporter om livsmedel avsedda för idrottande och mjölk avsedda för småbarn, eftersom det rådde olika uppfattningar om dessa produkter bör regleras när förordningen om livsmedel för särskilda grupper utarbetades. Förslag till åtgärder på basis av dessa rapporter har åtminstone inte ännu lämnats.

Ytterligare information på Eviras webbplats

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
Anne Haikonen, lagstiftningsråd: 0295 16 2438 (19. –29.7.)
Anna Lemström, livsmedelsinspektör: 0295 16 2145 (fr.o.m. 22.8.)

Kimmo Tiilikainen Mat och jordbruk