Nya regler från Europeiska kommissionen om permanent gräsmark

23.7.2015 10.19
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har utfärdat nya regler om permanenta gräsmarker av förgröningsstödet som hör till EU:s direkta stöd. De nya tolkningarna kommer att till vissa delar ändra räknandet av vallår. Gräsmarken kan i framtiden bli permanent också året efter gräsmarken erhållit miljöersättning, om arealen fortfarande hålls som gräsmark.

Europeiska kommissionen har utfärdat nya regler om permanenta gräsmarker av förgröningsstödet som hör till EU:s direkta stöd. De nya tolkningarna kommer att till vissa delar ändra räknandet av vallår. Gräsmarken kan i framtiden bli permanent också året efter gräsmarken erhållit miljöersättning, om arealen fortfarande hålls som gräsmark.

Europeiska kommissionen har den 16 juli 2015 gett ett arbetsdokument om permanent gräsmark. I fortsättningen tillämpas detta arbetsdokument vid räknandet av vallår som gäller miljöersättningsvallar och grönträda inom ekologiska arealer. Vallar som fyller villkoren för miljöersättning fryser i fortsättningen ackumuleringen av vallår för den tid de existerar. Enligt tidigare finsk tolkning skulle vissa vallar som omfattas av miljöersättning helt avbryta ackumuleringen av vallår och nollställa räknandet. På gårdar som gett en miljöförbindelse är dylika vallarealer bl.a. naturvårdsåkrar, skyddszonsvallar, gröngödslingsvallar och mångåriga miljövallar.

Motsvarande förfarande gäller enligt arbetsdokumentet också grönträda inom ekologiska arealer för förgröningsstödet. Ekologiska arealer kan finnas endast på gårdar i Egentliga Finland, Nyland och Åland.

I arbetsdokumentet finns därtill följande tolkningar som tillämpas i Finland för 2015 och även i fortsättningen: gräsfröodlingsvallar (utsädesvallar) räknas inte till den permanenta gräsmarksarealen och ren klöverväxtbestånd anses inte vara gräsmark.

Landsbygdsverket meddelar noggrannare på hösten om effekterna av verkställandet av arbetsdokumentet (www.mavi.fi).

Med de engelska arbetsdokumenten ger kommissionen medlemsländerna rekommendationer om hur EU:s rättsakter bör verkställas. Kommissionen har inte tidigare utfärdat ett arbetsdokument om permanenta gräsmarker. I kontrollerna som kommissionen utfört i medlemsländerna undersöker kontrollörerna om landet har verkställt stödsystemen enligt EU-föreskrifterna och kommissionens rekommendationer. Om så inte har skett, lämnas en del av EU-stöden till medlemslandet obetalda.

Finland och många andra medlemsländer har gett kommissionen förslag om att ändra reglerna om permanent gräsmark och till och med krävt att den slopas. Dessa förslag till förenkling av jordbrukspolitiken börjar behandlas i EU i detalj senast våren 2016.

Benämningen ”permanent gräsmark” betyder inte att man borde kontinuerligt odla gräsväxter på ifrågavarande skifte, utan man får odla också andra växter där. Ett skifte som fått beteckningen permanent gräsmark kan gödslas, skyddas med växtskyddsmedel, bearbetas och växtbeståndet förnyas. Under 2015 räknas referensarealen för Finlands permanenta gräsmarker. I fortsättningen följer man upp varje år utvecklingen av hela landets areal av permanenta gräsmarker. I hela landet får arealen permanent gräsmark i förhållande till arealen jordbruksmark i Finland minska högst fem procent jämfört med läget 2015. Om minskningsprocenten är större än fem, inleds återställningsåtgärderna i enlighet med EU-förordningen. Då är det möjligt att jordbrukaren för fem år måste ändra en del av den areal som tagits för annat bruk eller motsvarande mängd annan areal till gräsmark eller anmäla redan befintlig gräsmark som gräsmark för fem år. Därtill ska medlemslandet med sina åtgärder i detta sammanhang säkra att arealen permanent gräsmark i fortsättningen inte minskar. Skyldighet att återställa permanent gräsmark skulle gälla sådana jordbrukare som besitter areal som tagits i annat bruk av den permanenta betesmarken eller den permanenta gräsmarken under de två föregående åren.

Till förgröningsstödet hör också en separat skyldighet att bevara skiftena med permanent gräsmark i Natura-områdena. De har klassificerats som känsliga permanenta gräsmarker som jordbrukaren inte får ploga eller ta för något annat ändamål. Ekologiska gårdar får undantag i skyldigheterna som gäller förgröningsstödet.

Mer information hos jord- och skogsbruksministeriet:
jordbruksöverinspektör Pirjo Kuusela, tfn 0295 16 2138
E-post: [email protected]

Mer information hos Landsbygdsverket:
specialplanerare Raija Kangassalo, tfn 0295 31 2427
E-post: [email protected]