EU-rådet för jordbruk diskuterar den gemensamma jordbrukspolitikens framtid

Jord- och skogsbruksministeriet 14.7.2017 9.53 | Publicerad på svenska 14.7.2017 kl. 14.57
Pressmeddelande

Finland har bl.a. som mål att trygga hållbar matproduktion och hållbart fiske samt att bekämpa antibiotikaresistens. För livsmedelsexporten försöker man hitta nya tillväxtmöjligheter i frihandeln.

EU-rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Bryssel den 17 och 18 juli 2017. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företräder Finland vid mötet. Mötet är det första som ordnas under Estlands ordförandeperiod som varar fram till utgången av året.

Vid mötet diskuteras resultaten av det offentliga samrådet om den gemensamma jordbrukspolitikens framtid och de framsteg som gjorts i förenklingen av politiken. Finland anser att målet för den gemensamma jordbrukspolitiken ska vara att trygga hållbar matproduktion inom hela EU. Detta förutsätter att man sörjer för produktionens lönsamhet och producenternas inkomstnivå. Finland har också som mål att avsevärt förenkla verkställandet av den gemensamma jordbrukspolitiken under den kommande perioden. Finland har tillsammans med Sverige, Danmark och de baltiska länderna tagit initiativ i frågan och lagt fram praktiska förbättringsförslag för att göra EU-rättsakterna smidigare.

På mötets agenda står också den nya handlingsplanen mot antibiotikaresistens. Syftet med kommissionens handlingsplan är att minska användningen av antibiotika och upprätthålla effektiva metoder för vård av infektioner hos människor och djur. I Finland har man redan länge ansett att dessa frågor är viktiga, och Finlands praxis för användning av antibiotika i husdjursproduktionen är av internationell toppklass.

Rådet ska också fastställa den politiska överenskommelse som rådet, kommissionen och Europaparlamentet nådde om förordningen om ekologisk produktion. Finland är inte nöjt med slutresultatet: målen med reformen uppnåddes inte och man lyckades inte minska den administrativa bördan.

Ministrarna ska också diskutera den gemensamma fiskepolitikens situation och samrådet om fiskemöjligheterna för 2018. I meddelandet görs en översyn av fiskebeståndens utveckling, EU:s fiskeflottas lönsamhet och status, det stegvisa införandet av landningsskyldighet och framstegen i decentraliseringen, dvs. regionaliseringen, av förvaltningen. Finland understöder kommissionens förslag om att iaktta principen om maximal hållbar avkastning när det fattas beslut om fiskemöjligheterna för 2018.

Rådet för jordbruk och fiske ska dessutom behandla jordbruksfrågor inom ramen för internationell handel. Den politiska överenskommelsen mellan EU och Japan om det kommande frihandelsavtalet är den viktigaste frågan ur Finlands synvinkel. Avtalet förväntas förbättra möjligheterna för ökad export av sågvaror och livsmedel.

Ytterligare information:

Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 0295 162 269,
e-post: [email protected]

Djur och växter EU och internationella frågor Fiskar Jari Leppä Landsbygd Mat och jordbruk