Försäkringar i stället för skördeskadeersättningar år 2016

Jord- och skogsbruksministeriet 3.10.2013 10.26
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår för riksdagen att lagen om ersättande av skördeskador ändras så att i stället för det statsfinansierade ersättningssystemet införs ett försäkringsbaserat system som börjar gälla år 2016. Det nuvarande ersättningssystemet fortsätter till dess.

Målet är att försäkringsbranschen och lantbruksföretagarna under den två år långa övergångsperioden (2014−2015) utvecklar försäkringsprodukter som ersätter det gällande systemet.

Enligt förslaget ska lagen om ersättande av skördeskador upphävas genom en särskild lag 1.1.2017.
På grund av administrativt arbete kring ersättningar för år 2015 inträffade skördeskador och beredning av förordningar ska lagen fortsätta att gälla år 2016 trots att ersättningar inte betalas för år 2016.

Vidare ska en ändring av lagen som gäller översvämningsskador träda i kraft 1.1.2014. Lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar upphävs och de frågor som rör ersättningar för översvämningsskador tas in i lagen om ersättande av skördeskador.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
regeringsrådet Esko Laurila, tfn 0295 162 117
[email protected]