Enligt regeringspropositionen kommer öppenheten att öka i användningen av försök

Jord- och skogsbruksministeriet 1.11.2012 13.21
Pressmeddelande -

Regeringen överlämnade i dag till riksdagen en proposition med förslag till lag om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål. Lagen ska sätta i kraft direktivet om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Direktivet tillämpas från 1.1.2013. På samma gång upphävs den gällande lagen om försöksdjursverksamhet.

De viktigaste principerna för skyddet av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål ändras inte. Skyddet av djur ska ske enligt den internationella 3R-principen (replacement, reducement, refinement) som har tagits in bland propositionens definitioner som principen för ersättning, begränsning och förfining. Principen går ut på att djur hålls och används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål enbart av nödvändiga och viktiga orsaker samt att man alltid när det är möjligt använder sig av andra metoder. Vidare ska antalet försöksdjur vara så litet som möjligt och de ska orsakas så lite smärta, lidande, ångest eller bestående men som möjligt.

Ett nytt krav är att en del av projekten ska utvärderas i efterhand efter projektet slut. Utvärderingen ska ta ställning till utfallet av projektets mål, hurdan faktisk skada djuren har orsakats och om det finns någonting som man i fortsättningen kan göra annorlunda för att bidra till 3R-principen. Ytterligare ska man ta fram en allmänt begriplig sammanfattning av alla projekt. Med detta vill man öka öppenheten och förbättra allmänhetens tillgång till information om användningen av djur.

I fortsättningen ska verksamhetsutövaren utse en djurskyddsgrupp som består av en veterinär, den person som svarar för djurens välbefinnande i anläggningen samt en forskare. Gruppen har till uppgift att ge råd till personalen i frågor som gäller djurskydd samt utveckla uppföljning och kontroll av djurhälsan i anläggningar.

Det ska inrättas en delegation som arbetar för bättre tillämpning av principen för ersättning, begränsning och förfining och ger råd åt myndigheter och verksamhetsutövare i frågor som handlar om att införskaffa, uppföda, hålla och använda djur.

Tillsynen av verksamheten förbättras genom att man centraliserar den till två regionförvaltningsverk. Tillsynen ska vara mer målmedveten och riskbaserad. En del av inspektionerna ska utföras utan förvarning.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
avdelningschef, tfn 0295 16 2107
veterinäröverinspektör Tiina Pullola, tfn 0295 16 2108
e-post: fö[email protected]