Regeringen föreslår ändrat produktionsstöd till el från skogsflis av grovt virke

Arbets- och näringsministeriet 29.1.2015 13.20
Pressmeddelande

Regeringen lämnade den 29 januari 2015 en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor. Propositionen utgör en del av den lagstiftningshelhet som nu lämnas och som syftar till att höja de inhemska bränslenas konkurrenskraft. I år uppgår produktionsstödet till el som producerats med skogsflis till 15,9 euro per megawattimme. När sänkningen av skatten på torv träder i kraft vid ingången av 2016 ska stödet stiga till 18 euro per megawattimme.

Enligt propositionen ska det stöd som betalas för el som producerats med skogsflis halveras, om skogsflisen har framställts av sådana delar av trädstammen som härstammar från avverkningsobjekt för grovt virke och som lämpar sig för förädling. Till övriga delar ska grunderna för hur stödet bestäms förbli oförändrade. Enligt uppskattning ska 80–90 procent av sådan el som producerats med skogsflis också i fortsättningen få det fulla produktionsstödet.

Med avverkningsobjekt för grovt virke avses objekt där det gjorts en i skogslagen avsedd förnyelseavverkning eller beståndsvårdande avverkning, så att beståndet efter avverkningen anses tillhöra utvecklingsklassen äldre gallringsskog.

Propositionens målsättning är att främja användningen av massaved och stockar till förädling i stället för att dessa ska omvandlas till skogsflis och användas som bränsle inom el- och värmeproduktionen. De investeringar som görs i förädlingen av massaved och stockvirke ska som helhet betraktat kunna öka behovet av virkesråvara och avverkningen av skog. Samtidigt kommer större volymer än tidigare av skogsflisråvaran att produceras för marknaden. Propositionen avser att minska pristrycket i fråga om massaved och säkerställa att konkurrensen inte i onödan snedvrids genom produktionsstödet.

Propositionen förbättrar skogsindustrins och den övriga träförädlande industrins förutsättningar att investera. De investeringar som skogsindustrin gör inom de närmaste åren kommer att öka den förnybara energin med cirka 8 terawattimmar (TWh). Propositionen främjar uppnåendet av det mål för förnybar energi som EU uppställt för Finland också i det fall att användningen av skogsflis inom CHP-produktionen inte skulle öka enligt tidigare prognoser.

Målet är att den sittande riksdagen ska hinna behandla lagförslaget. Lagen avses träda i kraft vid en tidpunkt som bestäms separat genom förordning av statsrådet, efter det att Europeiska kommissionen har godkänt den ändrade stödordningen. Behandlingen i kommissionen förväntas ta åtminstone ett år.

Produktionsstöd enligt den ändrade lagen ska betalas för el som har producerats efter ingången av det tredje kalenderår som följer efter lagens ikraftträdande. Lagen bedöms dock redan direkt efter ikraftträdandet ha en styrande effekt i enlighet med lagens målsättning när det gäller anskaffningen av skogsflisråvara.

Statsrådet fogade till propositionen ett uttalande om att regeringen betraktar det som viktigt att man vid genomförandet av stödordningen följer upp dess konsekvenser för virkesmarknaden och för användningen av skogsflis, så att Finland når målet för ökad användning av förnybar energi.

Samtidigt med den ovan nämnda propositionen lämnas en regeringsproposition med förslag till ändring av lagen om punktskatt på el och vissa bränslen, som sänker skatten på bränntorv till 1,90 euro per megawattimme från ingången av 2016. I år är skatten på torv 3,4 euro per megawattimme.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 25 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

Ytterligare upplysningar:

regeringsrådet Anja Liukko, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2078

näringsministerns specialmedarbetare Laura Manninen, tfn 050 361 7511