Statsrådet slog fast 2013 års nationella jordbruksstöd

Jord- och skogsbruksministeriet 17.1.2013 11.42
Pressmeddelande -

Statsrådet fastställde i dag 2013 års stödgrunder och nivåer på enhetsstöden när det gäller det nationella stödet till Södra Finland, det nordliga stödet, kompensationsbidragets nationella tilläggsdel och det nationella stödet för sockerbeta.

I Södra Finland utbetalas stöden för husdjursskötsel i form av nationella stöd till södra Finland (stödregionerna A och B) och i Mellersta och Norra Finland i form av nordligt stöd (stödregion C). Södra Finlands nationella stöd utbetalas enligt fullmakten i kommissionens beslut. En del av Södra Finlands stöd för husdjursskötsel utbetalas i form av hektarstöd för husdjurslägenhet. Stöden för husdjurskötsel har inte ändrats jämfört med år 2012 bortsett från det frikopplade stödet för svin- och fjäderfäskötseln och vissa andra små undantag. Nivåerna för det frikopplade stödet sänks jämfört med året innan, vilket beror på begränsningarna i kommissionens beslut. Inom området för nordligt stöd sänks detta stöd med två tredje delar jämfört med AB-regionens stödsänkning per djurenhet för referenskvantiteten.

På produktionskopplade djurenhetsstöden för husdjurskötsel tillämpas det nordliga stödets gårdsspecifika gradering. På samma sätt som i dag utbetalas stödet inom region C 1 och C2 upp till sju hundra, inom region C2p upp till fem hundra, inom region C3 upp till tre hundra och inom region C4 upp till 225 djurenheter. Om antalet djurenheter är större än de här, är stödet begränsat till 25 procent. År 2012 var denna procentsats 50.

De arealbaserade stöden ligger i regel på samma nivå som i fjol. Hektarstödet för husdjursgårdar som betalas i form av nationellt stöd till Södra Finland inom region AB uppgår till 39 euro per hektar och stödet för specialväxter (stärkelsepotatis och frilandsgrönsaker) till 100 euro per hektar. När det gäller långvarig odling över sju månader, uppgår stödet för växthusproduktion i södra Finland till 10,30 euro/m2 och i området för nordligt stöd till 10,6 euro/m2. Stödet för kortvarig odling, dvs. 2-7 månader, uppgår till 3,80 euro/m2 och 4,10 euro/m2. Nivåerna är en smula lägre än år 2012.

Stödet för sockerbeta, som bestäms enligt produktionsarealen, uppgår till högst 350 euro per hektar.

Systemet med kompensationsbidragets tilläggsdel fortsätter i huvudsak på samma sätt som i fjol. Basdelen uppgår till högst 20 euro/hektar inom regionerna A, B, och C1 och till högst 25 euro/hektar inom regionerna C2 − C4. Därtill betalas de husdjursgårdar som är berättigade till tilläggsdelen högst 80 euro per åkerhektar.

Enligt uppskattningarna kommer ca 9 000 gårdar att få Södra Finlands nationella stöd och lite under 30 000 gårdar nordligt stöd. Kompensationsbidragets nationella tilläggsdel utbetalas till nästa alla gårdar som idkar åkerodling.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativa tjänstemannen Matti Patjas, tfn 0295 16 2474 (andra än kompensationsbidagets tilläggsdel)
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248 (kompensationsbidagets tilläggsdel)

Jari Koskinen regeringen