Regeringen tog beslut om nordligt stöd 2015

Jord- och skogsbruksministeriet 22.1.2015 13.45
Pressmeddelande

Regeringen fastställde i dag grunderna för nordligt stöd och nivåerna för enhetsstöd 2015. Beslutet står i linje med stödförslaget som gjordes med producentorganisationerna i slutet av 2014.

Sammanlagt uppgår det nordliga stödet till ca 290 miljoner euro år 2015, vilket är en aning mindre än året innan. Utöver det nordliga stödet för mjölkproduktion betalas under första delen av året ett ytterligare stöd som mildrar effekterna av Rysslandskrisen. Ytterligare fastställde regeringen nya räkningsprinciper inom systemet med husdjursstöd, vilka harmoniserar stödgrunderna inom systemet med nationella och EU:s djurstöd.

Anslaget för nationellt stöd minskar till följd av besparingar i statsbudgeten 2015. Det totala beloppet av nordligt stöd i stödområdet C i Mellersta och Norra Finland sjunker med drygt sju procent jämfört med år 2014. Nedskärningen gäller i huvudsak allmänna hektarstöd för att stödändringarna ska vara så små som möjligt på gårdsnivå. Nedskärningen rör det allmänna hektarstödet och en del av det nordliga hektarstödet. I fortsättningen betalas hektarstöd till unga jordbrukare endast i början av etableringen på samma sätt som när det gäller EU:s motsvarande stödform.

Det nordliga stödet för husdjursskötsel ligger i regel på samma nivå som år 2014. Ändringarna i nivåerna för stöd för olika djurslag bygger på förväntade ändringar i produktionskvantiteter och på sammanjämkning av nationella stöd och ändrade EU-stöd 2015. Det nordliga stödet för hästhållning minskar avsevärt när i Södra Finland inte längre betalas något nationellt stöd för hästar från och med i år. Det totala från produktion frikopplade nordliga stödet för svin- och fjäderfäskötseln minskar på grund av stödområdenas balans med ca sju procent jämfört med i fjol.

Av det nordliga stödet går över hälften, det vill säga ca 160 miljoner euro, till mjölkproduktion. Kvotsystemet som längre reglerat produktionen avvecklas i hela EU den 1 april. Även därefter begränsar EU-kommissionens beslut om nordligt stöd betalning av stödet. Avsikten är att i år betala detsamma inom C-området graderade literspecifika stödet som år 2014.

För mjölkproduktionen i januari och februari betalas ett ytterligare stöd på 1,5 cent/liter. Detta i syfte att mildra effekterna av Rysslands importförbud. I samband med nordligt stöd för mjölk i oktober-november 2014 betalades också ett motsvarade stöd. Medel för detta stöd finns i den andra tilläggsbudgeten 2014. I hela landet uppgår stödet till sammanlagt drygt 16 miljoner euro. Området för nordligt stöd har redan fått drygt sex miljoner euro och mjölkgårdarna i Södra Finland ca fem miljoner euro i detta ytterligare stöd.

När det gäller växthusproduktion, sjunker stödnivån för över sju månader lång odling i C-området med närmare sex procent. För kort odling (2–7 mån) sjunker stödnivån med drygt två procent. Dessa ändringar baserar sig på utveckling av odlingsarealen och bevarandet av balansen mellan stödområdena. Lagringsstödet för trädgårdsprodukter ändras däremot inte. För andra objekt inom nordligt stöd betalas stödet på samma sätt som år 2014.

Regeringen fastställde också nya räkningsprinciper för husdjursstöd när det gäller system med nationella stöd och EU-stöd. Definitionerna mellan de olika stöden enhetligas. I fortsättningen, när det gäller alla djurbaserade stöd, räknas till exempel stödberättigande djurantal per kalenderår. Tidigare har man tillämpat många olika räkningsperioder och räkningskoefficienter för samma djurart. Att stödvillkoren har förenklats underlättar i synnerhet ansökan om djurstöd och uppföljning av djurantal.

Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Martti Patjas, tfn 0295 16 2474 (nordligt stöd)
äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn 0295 16 2347 (räkningsprinciper för husdjursstöd)