Regeringen ger stöd till planer på återupplivning av vandringsfiskbestånd

Jord- och skogsbruksministeriet 28.9.2015 12.06
Pressmeddelande

Statsminister Juha Sipiläs regering vill se återupplivningen av vandringsfiskbestånd bland naturpolitikens spetsprojekt. Jord- och skogsbruksministeriet ska inleda åtgärder på pilotobjekt som valts fram bland de viktigaste objekten i fiskvägsstrategin. På samma gång söker man nya lösningar som ska trygga vandringsfiskarnas vandring och förökning.

Ministeriet avsätter medel i synnerhet för konkreta projekt som kan startas i rask takt och som visar ett starkt regionalt engagemang. Genom spetsprojektfinansieringen vill man få fart på det goda samarbete som på sistone kommit i gång på flera håll för att återställa fiskbeståndens naturliga reproduktion.

Det krävs att regionala aktörer deltar i finansieringen. Syftet med statens stöd, som således är bara en del av projektfinansieringen, är att få samarbetsparterna att göra minst lika stora satsningar på vandringsfiskarbetet.

Pengar och forskning ska fokuseras och restaureringsprojekt inledas på pilotobjekt som valts fram bland fiskvägsstrategins viktigaste objekt. Åtgärderna planeras, tidsplaneras och ansvar fördelas mellan områdets aktörer och myndigheter. I arbetet tas hänsyn också till behovet av vattnens övriga användning och vård, såsom målen för god vattenstatus, hantering av risker för översvämning och torka, användning för rekreation och turism samt förnybar energi.

De projekt som får spetsprojektfinansiering stärker särskilt den naturliga reproduktionen hos vandringsfiskbestånden i lekområdena. Åtgärderna ska gälla nya tekniska lösningar för att ordna fiskarnas vandring, utplantera fiskyngel i lekområdena samt att utveckla metoder för att förflytta moderfiskar och system för ynglens vandring ner till havet.

Upplivningsprojekt ska genomföras för att trygga vandringsfiskbestånd särskilt i Kemi älv, Ijo älv och Kymmene älv samt i Saimen och Pielinen. Arbetet för vandringsfiskarnas bästa fortsätter också i flera andra vatten. När det gäller gränsvattensamarbetet tar man särskild hänsyn till exempel Tuulomanjoki i Lappland och Hiitolanjoki i Södra Karelen som är värdefulla lax- och öringvatten.

Starkare vandringsfiskbestånd ger bättre verksamhetsmöjligheter för hållbar fisketurism, fritidsfiske och kommersiellt fiske. Samtidigt bidrar man till att bevara naturens biologiska mångfald och uppnå en god ekologisk status i åvattnen och Östersjön.

Mer information:
jordbruks- och miljöministerns specialmedarbetare Jukka-Pekka Kataja, tfn 050 341 9934
fiskeriöverinspektör Jouni Tammi, tfn 0295 16 2313

Kimmo Tiilikainen spetsprojekt