Förvaltning av sura sulfatjordar kräver beredskap inför extremt väder

Jord- och skogsbruksministeriet 18.3.2011 8.24
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet intensifierar arbetet med att reducera problemen med sura sulfatjordar. Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila och miljöminister Paula Lehtomäki har undertecknat en strategi som beskriver riktlinjerna för utveckling av lagstiftningen och stödsystemen. Det är också viktigt att landsomfattande och regionala program samt guider och rådgivning noterar sura sulfatjordar bättre än förut.

Jordbruket, fiskerihushållningen, vattentjänsterna, skogsbruket, torvproduktionen samt yt- och grundvattenstatusen påverkas påtagligt av sura sulfatjordar. Surhets- och metallbelastningen från sura sulfatjordar som dränering sätter i rörelse har uppenbart försämrat den ekologiska och kemiska statusen i väst- och sydvästkustens ytvatten. De synligaste problemen är tidvis återkommande fiskdöd.

Vattenförvaltningsplanerna fram till år 2015 blev färdiga i december 2009. Programmet för genomförande av vattenförvaltningen, som innehåller riktlinjer för förverkligande av dessa planer, godkändes i februari 2011. Problemen med sura sulfatjordar och åtgärderna för att avhjälpa problemen står starkt i fokus i vattenförvaltningsplanerna för åar, älvar och kustvatten i Österbotten. Det extrema vädret och de extrema vattenförhållandena under de senaste åren har också gett upphov till effektiviserade åtgärder för att reducera skador orsakade av sura sulfatjordar.

I huvudsak ska man lägga vikt vid förebyggande insatser, men det finns också ett visst behov av att vidareutveckla bekämpningsmetoderna. En systematisk kartläggning av sura sulfatjordar hjälper att så effektivt som möjligt rikta åtgärderna till de värsta problemområdena. Likaså ska planering av markanvändningen bygga på tillräcklig information om sura sulfatjordar och de risker som de orsakar.

Kunskaperna om de miljöproblem som sura sulfatjordar ger upphov till måste förbättras. Till följd av klimatförändringen kommer hydrologiska extremförhållanden att bli vanligare, vilket uppskattas öka miljöbelastningen från sulfatjordarna. Det är viktigt att forska i detta för att man ska kunna förbättra beredskapen att anpassa markanvändningen på sura sulfatjordar och vattenskyddet till det föränderliga klimatet.

Mer information:

jord- och skogsbruksministeriet:
vattenförvaltningsrådet Jaakko Sierla, tfn 040 751 8417
överinspektör Marjatta Kemppainen-Mäkelä, tfn 040 824 1969

miljöministeriet:
konsultativa tjänstemannen Hannele Nyroos, tfn 050 572 6358

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten:
chef för enheten för vattenresurser Liisa Maria Rautio, tfn 0400 565