Hot mot livsmedelssäkerheten allt globalare

Jord- och skogsbruksministeriet 16.5.2013 10.40
Pressmeddelande -

Regeringen godkände i dag en redogörelse om livsmedelssäkerheten som ges till riksdagen en gång per valperiod. Redogörelsen beskriver livsmedelssäkerhetens förändringsfaktorer och nuläge samt framtida utmaningar som ligger till grund för målen och åtgärderna. I redogörelsen har livsmedelssäkerhetens utmaningar sammanförts under tre huvudrubriker: globalisering, produktion i nätverk samt näring. Globaliseringsutmaningarna rör livsmedelssektorns ökande brottslighet, tryggandet av den inhemska produktionen samt utvecklingen inom lagstiftningen.

− Brottsligheten tar sig uttryck i ett ökande antal bedrägerier, förfalskningar och falsk produktinformation. Den inhemska livsmedelsproduktionen och -säkerheten tryggas bäst genom att vi ser till att livsmedelssäkerheten fortsätter att ligga på en mycket hög nivå också framöver, vilket igen kan leda till en bättre exportmarknad, säger direktören för jord- och skogsbruksministeriets livsmedelssäkerhetsenhet Veli-Mikko Niemi.

Verksamheten och handeln inom livsmedelssektorn regleras också av många internationella bestämmelser och standarder. Därför ska fokusen i lagstiftningsarbetet enligt Niemi flyttas över från den nationella till den internationella arenan.

Långa kedjor gör det svårare att spåra ursprunget

Enligt redogörelsen har man i allt snabbare takt gått från en kort och enkel livsmedelskedja till en lång kedja som är så invecklad att den är mera ett nät än en kedja. Utmaningarna för en livsmedelskedja som bildat nätverk gäller bland annat spårbarhet, ett oklart leverantörsansvar och svårigheter med att övervaka näthandeln.

- Inom köttproduktionen har det till exempel blivit vanligare att kalvarna föds upp på flera gårdar, vilket gör risken för spridning av smittsamma sjukdomar större. Det här leder igen till att man använder mer djurläkemedel, vilket i sista hand ökar antibiotresistensen som är skadlig såväl för djuren som för människan, berättar veterinäröverinspektör Sebastian Hielm på jord- och skogsbruksministeriet. - Samtidigt ger specialiseringen i en produktionsfas möjligheter för en starkare kompetens och därigenom en bättre riskhantering, fortsätter Hielm.

Överviktiga ungdomar det största bekymret

− Näringen är en allt viktigare del av livsmedelssäkerheten. De globala ändringarna i matsystemet och konsumentbeteendet inverkar både på folknäringen och på livsmedelssäkerheten, konstaterar Niemi. - Man måste också alltid ta hänsyn till de här frågorna när det gäller livsmedelspolitiska beslut.

Enligt redogörelsen gäller det största bekymret näringen: barn och unga blir för feta för de äter dåligt och rör sig för litet. − Det ser ut att vuxna inte längre ökar i vikt på samma sätt som tidigare. Visserligen är det för tidigt att säga något säkert om den frågan. Det som däremot är oroväckande är att många vuxna har höjda kolesterolvärden och höjt blodtryck, vilket troligtvis är följd av modedieter. Detta ökar finländarnas dödlighet i hjärtsjukdomar om vi inte vänder trenden, konstaterar Hielm.

När det gäller biologiska risker och kemikalierisker är livsmedelssäkerhetsläget stabilt i vårt land. Det har inte hänt några större ändringar efter den tidigare redogörelsen för tre år sedan.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
direktören för livsmedelssäkerhetsenheten Veli-Mikko Niemi, tfn 0295 16 2479
veterinäröverinspektör Sebastian Hielm, tfn 0295 16 2305

Jari Koskinen