En välmående landsbygd med lokala krafter - 54 nya Leadergrupper inleder arbetet

Jord- och skogsbruksministeriet 22.1.2015 8.43
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har valt 54 Leadergrupper som under åren 2015–2020 utvecklar landsbygden över hela landet. Grupperna är lokala utvecklingsföreningar som beviljar finansiering för företag och olika utvecklingsprojekt.

Jord- och skogsbruksministeriet har valt 54 Leadergrupper som under åren 2015–2020 utvecklar landsbygden över hela landet. Grupperna är lokala utvecklingsföreningar som beviljar finansiering för företag och olika utvecklingsprojekt. 

Leaderarbetet finansieras med medel från Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Ungefär fem procent av programmedlen går till Leader. Grupperna fick sammanlagt 300 miljoner euro som består av EU-medel samt av statliga och kommunala medel. Varje grupp har tagit fram en utvecklingsstrategi som inverkade på storleken av gruppens finansiering. Medel reserverades i synnerhet för glesbygden och kärnlandsbygden. 

Leadergrupperna är av stor vikt när man tänker på hur enskilda människors idéer omvandlas till bärande affärsverksamhet och förbättringar som tjänar en vidare krets. – Leaderarbetets regionekonomiska effekter är betydliga i synnerhet i vårt trånga ekonomiska läge. Utveckling på lokal nivå är smidigt och innovativt och den kan mildra de negativa effekter som följer av det svåra ekonomiska läget, säger jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo. – Lokala invånare, samhällen och kommuner har insett vilka möjligheter Leader ger och har engagerat sig i arbetet på ett utmärkt sätt, säger Orpo nöjt.

Leader innebär arbete med låg tröskel, vilket gör det möjligt för invånare att delta och inverka på frågor som behöver förbättras i levnadsmiljön. Under åren 2007 – 2013 bidrog Leader till att skapa över två tusen nya arbetstillfällen. Över 800 nya företag fick startstöd. Antalet utvecklingsprojekt, som handlade bland annat om att stödja hemmaboende äldre personer med hjälp av en telefontjänst som drivs av frivilliga samt om att hitta unga som vill etablera som företagare, var sammanlagt över 7 700. Leadermedel har till exempel hjälpt ett företag som tillverkar ansiktsmasker som används av NHL-målvakter att komma ut på världsmarknaden. 

Såväl invånare, företagare som lokala föreningar har medverkat i att ta fram utvecklingsstrategierna. Valet av Leadergrupper skedde i två etapper. Grupperna arbetade vidare med strategierna utifrån de kommentarer de fick av urvalsgruppen och Ruraliainstitutet efter den första ansökningsomgången.

Flera av strategierna fokuserar på landsbygdsungdomar. Strategierna siktar till tillväxt genom att utveckla näringar och öka gemenskap samt socialt kapital. Många grupper har också målet att förbättra miljöns tillstånd.

Ansökan om stöd för landsbygdsutveckling inleds under våren 2015. Lokala Leadergrupper eller närings-, trafik- och miljöcentralerna ger mer information om stöden. 

Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Sanna Sihvola, tfn 0295 16 2264, fö[email protected]

Landsbygd.fi
Leadersuomi.fi