Investeringsstöden får börja sökas 31.10.2008

Jord- och skogsbruksministeriet 23.10.2008 10.55
Pressmeddelande -

Statsrådet har beslutat att en omfattande ansökan om investeringsstöd till jordbruket ska starta 31.10.2008. Ansökningstiden utgår 9.1.2009. Systemet med jordbrukets strukturstöd reviderades i början av året. Det är inte längre möjligt att kontinuerligt ansöka om investeringsstöd till jordbruket, utan ansökningsomgångar ordnas årligen.

Jordbruket är föremål för en snabb strukturomvandling och producenter lägger ner produktionen. Syftet med investeringsstödet är att behålla en så stor produktionskapacitet att produktionen inom husdjursproduktionens viktigaste sektorer motsvarar konsumtionen.

Byggkonjunkturen är på väg neråt. Investeringsstöden gör det möjligt för byggnadssektorn att korrigera den sjunkande trenden. För nästa år föreslås att 135 miljoner används till bidrag inom investeringsstödet. Med hjälp av bidrag och räntestödslån kan man genomföra investeringar i jordbruket för uppskattningsvis 500 miljoner euro. Merparten av dem styrs till byggverksamheten.

Avsikten är att TE-centralerna före utgången av mars ska fatta beslut om stöd som gäller den ansökningsomgång som löper ut i början av januari. Stödtagarna kan börja genomföra projekt efter att de fått TE-centralens beslut. Investeringsstöd kan inte längre beviljas för påbörjade åtgärder. Ett byggprojekt betraktas som påbörjat när grundläggningsarbetet har inletts genom gjutning eller på något annat motsvarande beständigt sätt. Om grundläggningsarbetet utförs av en entreprenör, har projektet inletts när det slutliga entreprenadavtalet eller avtalet om att låta utföra arbetet, har undertecknats. Ingåendet av avtal betraktas som start, inte anbudsbegäran.

Stöd beviljas för etablering av jordbruk och för husdjursbyggnader, särskilt för nybyggen, förstoringar och grundliga reparationer inom mjölk- och nötsektorn samt för investeringar som gäller grundliga reparationer inom svin- och fjäderfäskötseln. Det är inte längre ett krav att ha en tillräcklig mjölkkvot när stödet beviljas, utan man har fem år på sig att skaffa den.

Stöd kan också sökas för investeringar i spannmålsproduktion, som till exempel byggandet av spannmålstorkar, samt bland annat för att bygga värmecentraler och biogasanläggningar som använder förnybar energi på gårdsbruksenheterna. Det är första gången som stöd beviljas för byggandet av biogasanläggningar på gårdsbruksenheter. Investeringsstöd styrs också till objekt som gör det möjligt att förbättra jordbrukarnas arbetsförhållanden och djurens välbefinnande.

Startstödet till unga jordbrukare och investeringsstöden till jordbruket finansieras från Gårdsbrukets utvecklingsfond Makera. För investeringsbidrag och startstöd till unga jordbrukare år 2009 reserveras sammanlagt 153 miljoner euro, varav 85 miljoner styrs till investeringar i den första ansökningsomgången som inleds i slutet av oktober. Av bevillningsfullmakten för räntestödslån används sammanlagt 315 miljoner euro år 2009. Följande ansökningsomgång ordnas 15.2 – 15.4.2009.

Ytterligare upplysningar vid jord- och skogsbruksministeriet:
lantbruksrådet Esko Juvonen, tfn (09) 1605 3345, 040 733 6218