Jord- och skogsbruksministeriets nya genteknikstrategi har färdigställts

Jord- och skogsbruksministeriet 30.4.2009 11.40
Pressmeddelande -

Att hålla sig i spetsen för utvecklingen och att vara beredd att möta jord- och skogsbrukets framtida utmaningar förutsätter en tillräckligt stor satsning även av Finland när det gäller jord- och skogsbruksforskning baserad på ny genetisk kompetens. Detta konstaterades i jord- och skogsbruksministeriets genteknikstrategi som överlämnades till jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila idag.

Genteknologins snabba utveckling under det senaste decenniet har ställt jord- och skogsministeriet inför nya utmaningar. Genteknikstrategin har utarbetats för att stödja beslutsfattandet i beslut som gäller forskning och utnyttjandet av genteknik.

I jord- och skogsbruksministeriets genteknikstrategi och i åtgärdsprogrammet för åren 2009–2013 presenteras centrala principer, målsättningar och åtgärdsförslag för användning av genteknik inom förvaltningsområdet. Strategin har utarbetats av en intern arbetsgrupp vid jord- och skogsbruksministeriet.

I åtgärdsprogrammet specificeras centrala principer och åtgärder för växt- och djurproduktion, skogsbruk, fiskerinäring, vilthushållning, livsmedelsproduktion och beaktandet av konsumentsynvinkeln samt kontrollen av miljökonsekvenser. Åtgärdsprogrammets centrala mål består av anpassning till klimatförändringen, ökning av bioenergianvändningens effektivitet, hållbar utveckling och utvecklandet av allt hälsosammare livsmedel.

I strategin presenteras centrala principer enligt vilka åtgärdsprogrammet genomförs. Enligt dessa principer tillämpas gentekniska metoder på ett kontrollerat sätt. Utgångspunkten ligger i olika produktionsinriktningars livskraft, hållbar användning av naturresurserna, produkternas trygghet för människor, djur och miljön, produkternas höga kvalitet, verksamhetens öppenhet och effektiv övervakning. För att säkra konsumentens tillgång till information och valfrihet skall de genetiskt modifierade produkterna märkas ändamålsenligt. Forskningen stöder upprätthållandet och utvecklingen av tvärvetenskaplig sakkunskap.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:

konsultativ tjänsteman Tuula Pehu, tfn (09) 160 52839
handelsrådet Leena Mannonen, tfn (09) 160 53283
[email protected]

Sirkka-Liisa Anttila