Fiskefartyg inspekterades på Östersjön

Jord- och skogsbruksministeriet 25.4.2017 14.40
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet och Gränsbevakningsväsendet deltog i EU:s fiskeövervakningsoperation som ordnades på norra Östersjön i januari och på södra Östersjön i mars. Fiskefartyg och fångstredskap inspekterades inom Finlands, Sveriges, Polens, Estlands och Danmarks ekonomiska zoner samt i Finlands territorialvatten.

Under operationerna inspekterades 15 fartyg som seglar under finsk, svensk, polsk, tysk, litauisk och dansk flagg. De inspekterade fartygen var trålare som fiskar efter torsk, strömming och skarpsill. Ombord på fartygen inspekterades fångstredskapen, loggböckerna, förvaringsutrymmena, andelen fisk under minimimåttet samt förekomsten av olika fiskarter bland fångsten. En misstänkt överträdelse av bestämmelserna om förbud mot att kasta fångst överbord rapporterades. Två fartyg fick anmärkning för bristfällig märkning av fångstredskap.  Hög sjögång försvårade inspektionerna tidvis. 

Målet var att granska att fiskefartygen följer bestämmelserna vid fisket efter fiskarter med fastställda kvoter (torsk, lax, strömming och skarpsill). Under de gemensamma operationerna ordnas effektiviserad övervakning både på havet och i hamnar.

Operationerna leddes av Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) och de nationella övervakningsresurserna samordnades av Polen och Litauen. I Finland samordnades operationen av jord- och skogsbruksministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. Gränsbevakningsväsendets bevakningsfartyg Tursas och Turva med besättningar deltog också i inspektionerna, likaså fyra fiskeövervakare från NTM-centralen i Egentliga Finland samt en övervakare från Estland, Polen och Tyskland. Samarbetet mellan de olika ländernas myndigheter lyckades utmärkt. Liknande gemensamma övervakningar ordnas året runt. 

De gemensamma operationerna på Östersjön, som inleddes år 2007, har lyckats bra. Därefter har överträdelserna och bristerna i rapporteringen minskat påtagligt. Operationerna har harmoniserat EU-ländernas övervakningsprocesser och ökat övervakningens trovärdighet.

Ytterligare information:
Ali Lindahl, fiskeriöverinspektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 295 162219
Matti Kropsu, gränssäkerhetsexpert, staben för Gränsbevakningsväsendet, tfn 0295 421174

Fiskar