Stöd för definitivt upphörande av fiskeverksamhet kan sökas

Jord- och skogsbruksministeriet 6.10.2008 11.14
Pressmeddelande -

Ansökningstiden för stöd för definitivt upphörande av fiskeverksamhet har börjat 6.10.2008. Sammanlagt har 1 200 000 euro som utgör nationella medel för utveckling av fiskerinäringen reserverats för ändamålet. Stödet för definitivt upphörande riktas till sådana fartyg som bedrivit drivgarnsfiske 2005–2007 och inte förmått hitta fångstformer som skulle kunna ersätta drivgarnsfisket.

Drivgarnsfiske har varit förbjudet sedan början av detta år på grund av EU-bestämmelser. Fiskeverksamheten kan upphöra antingen genom att fartyget skrotas eller genom att farty-get varaktigt omställs till annan verksamhet än fiske, med registrering i något EU-land. De fartyg som beviljas stödet avförs ur fiskefartygsregistret och förlorar sin fiskelicens.

Ansökan om stöd för definitivt upphörande av fiskeverksamhet genomförs i form av an-budsförfarande. Ägare till sådana fiskefartyg som uppfyller de ovan nämnda kraven kan 6.10–30.11.2008 lämna anbud på det belopp till vilket de är villiga att skrota sitt fartyg eller omställa det till annan verksamhet. Stödansökningarna där anbud ingår skickas till jord- och skogsbruksministeriet, som träffar ett landsomfattande helhetsavgörande i ärendet i samarbete med de regionala TE-centralernas fiskerienheter. Jord- och skogsbruk-sministeriet fattar besluten i början av januari 2009.

Ansökningsblanketten med tillhörande anvisningar kan skrivas ut från jord- och skogs-bruksministeriets webbplats. Motsvarande dokument där språket är svenska blir färdiga vecka 41.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultative tjänstemannen Risto Lampinen, tfn 040 - 517 4088.