Arbetet med att bereda aktörsspecifika fiskekvoter går framåt - lagförslaget på remiss

Jord- och skogsbruksministeriet 7.4.2016 10.45
Pressmeddelande

Regleringen av kommersiellt fiske i havsområdet ska ändras. Ändringarna gäller utnyttjande av fiskresurser, insjöfartyg och marknadsorganisation för fisk. Reformen är en del av införandet av EU:s gemensamma fiskeripolitik. Remisstiden för utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om det nationella genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken pågår fram till den 11 maj.

När man jämför med dagens läge är den största ändringen i regeringens proposition att fiskekvoterna för strömming, vassbuk och lax ändras till överlåtbara nyttjanderätter som beviljas företag och yrkesutövare enligt fångsten under de tidigare åren. De egentliga aktörsspecifika fiskekvoterna ska årligen fördelas utifrån nyttjanderätterna.  Såväl överlåtbara nyttjanderätter som är i kraft i flera år  som årliga aktörsspecifika fiskekvoter kan överföras mellan aktörerna t.ex. genom försäljning.  

Den nya lagen ändrar det gällande systemet grundligt eftersom i dag fångar kommersiella fiskare strömming, vassbuk och lax enligt Finlands gemensamma kvoter inom de fiskebegränsningar som staten har fastställt. Målet är att den statliga regleringen av fisket efter vassbuk som i år orsakat svårigheter ska i fortsättningen skötas genom smidiga arrangemang mellan företagen. 

I framtiden ska alltså privata aktörer bära det huvudsakliga ansvaret för utnyttjandet av fiskekvoterna. På detta sätt är det möjligt för aktörerna att optimera verksamheten efter marknadens behov. Samtidigt förbättras möjligheterna för affärsverksamhetens lönsamma tillväxt, hela värdekedjans samarbete och utveckling av nya produkter av högt värde. Till exempel i Sverige och Estland har motsvarande system lett till en betydande förbättring av lönsamheten inom branschen.

För att man ska få en helhetsbild av regeringspropositionen och den därtill relaterade lagstiftningen, har jord- och skogsbruksministeriet gjort en sammanställning av andra till lagförslaget anknytande författningar som gäller laxfiske i havsområdet och närmare bestämmelser om fiskekvotsystemet. Även dessa författningar är under arbete och ska på remiss hösten 2016. 

Ytterligare information:
Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn 0295 162 458 
Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman, tfn  0295 162 494
[email protected]

Begäran om utlåtande om utkast till en regeringsproposition med förslag till lag om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik: https://mmm.fi/sv/paremiss

Bakgrundsinformation:
Promemoria: Utkast till statsrådets förordning om laxfiske i havsområdet och i Simo älv (förordningen ska på remiss hösten 2016)
Promemoria: Utkast till statsrådets förordning om kvotsystem för kommersiellt fiske (förordningen ska på remiss hösten 2016)