Ändringar i Kemera-stöden

Jord- och skogsbruksministeriet 14.4.2016 13.50
Pressmeddelande

Regeringen godkände i dag den 14 april en ändring i förordningen om finansiering av hållbart skogsbruk, dvs. den så kallade Kemera-förordningen. I förordningen finns bestämmelser om stödbelopp för skogsbruksfrämjande åtgärder, stödens beräkningsgrunder och övriga stödvillkor. Den ändrade förordningen träder i kraft den 18 april 2016 samtidigt med ändringen av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk.

De nya stödnivåerna gäller alla andra åtgärder förutom tidig vård av plantbestånd och projekt för vård av skogsnatur. Anledningen till att stöden har setts över är att det statliga stödet som minskar i enlighet med regeringsprogrammet kan kanaliseras till olika åtgärder på ett så resultatgivande sätt som möjligt.

När det gäller vård av ungskog är stödet fortfarande 230 euro per hektar förutom när man samlar upp klenvirke i samband med åtgärden. Då sjunker stödet från 220 euro till 200 euro per hektar. Trädbeståndet ska före arbetet vara i medeltal, viktat med grundytan, högst 16 centimeter i diameter i brösthöjd. Antalet stammar som ska fällas i samband med arbetet med trädbeståndet är 1 500 i Södra och Mellersta Finland och 1 000 i Norra Finland.

Stödet för vitaliseringsgödsling sjunker från 40 procent till 30 procent av projektets skäliga totalkostnader. I samband med vård av torvmarksskog är figurens storlek inte längre begränsad, utan området som beviljas stöd måste vara enhetligt och minst två hektar stort. När området är minst fem hektar stort och enhetligt, är stödet 60 procent av totalkostnaderna i stället för tidigare 70 procent. Övrigt är stödet 30 procent i stället för 40 procent. 

Stödet för grundlig förbättring av enskilda vägar sjunker från 40 procent till 35 procent i Södra Finland och från 50 procent till 45 procent i Mellersta Finland. I Norra Finland är stödet fortfarande 60 procent av de skäliga totalkostnaderna. Stödet för att bygga en ny skogsväg är 20 procent i Södra Finland (tidigare 30 procent) och 35 procent i Mellersta Finland (tidigare 40 procent). I Norra Finland är stödet fortfarande 50 procent av de skäliga totalkostnaderna.

Grundersättningen som bestäms i samband med miljöstödets storlek är i fortsättningen rotpriset per kubikmeter virke för det område som bestäms utifrån landskapsindelningen, multiplicerat med två och miljöobjektets areal.

För bekämpning av rotticka beviljas inte längre något stöd.

Ytterligare information:
Marja Hilska-Aaltonen, forstråd, tfn 040 751 8436