Delegationen för skydd av försöksdjur utsågs för en femårsperiod

Jord- och skogsbruksministeriet 10.10.2013 11.15
Pressmeddelande -

Regeringen utsåg i dag en delegation med 15 medlemmar som har till uppgift att skydda djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål. Delegationen, som är ny, har utsetts på grund av den s.k. försöksdjurslagen.

Delegationen som finns vid Södra Finlands regionförvaltningsverk ska följa och bidra till att principen för ersättning, begränsning och förfining genomförs när det gäller att använda djur för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål. Delegationen består av en ordförande, en vice ordförande och 13 andra medlemmar med personliga suppleanter. Djurskyddsombudsmannen hör också till delegationen.

Lagen ställer krav på ordförandens, vice ordförandens och medlemmarnas erfarenhet, sakkunskap och de organisationer de företräder. Centrala branschaktörer, till exempel universitet, intresseorganisationer, djurskyddsföreningar och myndigheter (64 st.) uppmanades komma med förslag till medlemmar och suppleanter. Till ordförande utsågs professor Outi Vainio-Kivinen vid Helsingfors universitet och till vice ordförande Eero Lehtonen vid Helsingfors universitet. Medlemmarna företräder forskning, industri, frivilligt djurskyddsarbete och administration.

Vidare tillsatte regeringen en nämnd för projektgodkännanden som försöksdjurslagen kräver och som beviljar projektgodkännanden för användningen av djur för forsknings- eller undervisningssyften. Nämndens mandattid är fem år.

Ytterligare upplysningar från jord- och skogsbruksministeriet:
biträdande avdelningschef Riitta Heinonen, tfn 0295 162 107
[email protected]