Kommissionen godkände ändringsförslaget av det nordliga stödet

Jord- och skogsbruksministeriet 4.5.2009 12.17
Pressmeddelande -

Europeiska kommissionen har 30.4. gett sitt beslut om det långvariga nordliga stödet, som i sin helhet träder i kraft 2010. Stödsystemen för svin och fjäderfähushållningen samt mjölk ändras dock redan i år. Likaså gäller ändringarna i strukturstöden från början av 2009. Kommissionens beslut är i enlighet med det förhandlingsresultat som uppnåddes den 19 december 2008.

Det nya beslutet förenklar verkställandet av stödsystemet. Stödberättigande produktionsinriktningar omgrupperas till större helheter (mjölk, idisslare, svin och fjäderfä, trädgårdsodling, växtproduktion och andra nordliga stöd). I fortsättningen kommer den stödberättigande produktionen som ingår i beslutet och begränsningarna som gäller stödets maximala belopp att granskas inom området för det nordliga stödet i dessa grupper. I stället för enhetsstödets maximala belopp stödområdesvis granskas enhetsstöden för det nordliga området som maximalt genomsnittligt stödbelopp per produkt. Kommissionens beslut möjliggör produktvisa stödbelopp, som utbetalas regionalt och mellan olika slags gårdar.

Stöden för svin- och fjäderfähållning lösgörs från produktionen från början av 2009 på samma grunder som inom stödområdena A och B. Inom området för det nordliga stödet införs också ett strukturförändringsstöd för svin- och fjäderfähushållning. Stödet måste lösgöras från produktionen, eftersom produktionen inom svin- och fjäderfähushållningen har ökat under hela EU-medlemskapstiden. Hittills har kommissionen godkänt betalning av produktionskopplat stöd, men man har varit tvungen att minska den produktionsmängd som får stöd med en koefficient. Inom mjölk och nötkreatur finns inte motsvarande problem, eftersom produktionen inom båda sektorerna har varit lägre än de uppställda begränsningarna.

Det nordliga stödsystemet till mjölkproduktionen förnyas från början av kvotperioden 2009/2010 (1.4.2009). Kommissionens beslut förutsätter inte längre att betalningen av stödet begränsas till den gårdsvisa kvotmängden. Nationellt tänker man tillämpa ett utjämningssystem för mjölkkvoter, enligt vilket underskridningar av gårdskvoten kan räknas till godo för gårdar som överskrider sina kvoter, inom ramen för begränsningarna för det nordliga stödet. Statsrådet beslutar om mjölkproduktionens stödsystem under maj.

Startstödet för unga odlare kan höjas med 15 000 euro. Dessutom kan de begränsningar som gäller investeringsstödens maximibelopp vara högre än vad de allmänna stadsstödsreglerna för samprojekt mellan flera odlare föreskriver. Efter ändringarna är stödsystemet i det nordliga stödområdet till denna del enhetlig med Södra Finlands system.

Fullmakt att betala inkomststöd per produkt uppgår sammanlagt till 398 miljoner. Stöd i de nordliga områdena kan dock betalas högst 358 miljoner euro. Nivån på betalningsfullmakterna bedöms tillsammans med kommissionen år 2013. Då tar man hänsyn till konsekvenserna av att de nationella tilläggsstöd som godkändes i samband med hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken inte längre betalas ut.

Det redan utbetalda nordliga stödet har varit mindre än betalningsfullmakten. Det nordliga stödet för produktionen år 2009 beräknas sammanlagt uppgå till 328,4 miljoner euro. Sammanlagt betalar man nordligt stöd till lite under 35 000 stödberättigade.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativ tjänsteman Esa Hiiva, tfn (09) 1605 2657, 040 733 6225

Sirkka-Liisa Anttila