Kommunernas landsbygdsförvaltning koncentreras till större samarbetsområden

Jord- och skogsbruksministeriet 29.10.2009 11.47
Pressmeddelande -

Statsrådet godkände i dag propositionerna med förslag till lagar om anordnande av landsbygdsförvaltningen i kommunerna. De föreslagna lagarna ska upphäva bl.a. den gällande lagen om förvaltningen av landsbygdsnäringar i kommunerna. Avsikten är att republikens president överlämnar propositionerna till riksdagen 6.11.2009. Lagarna avses träda i kraft i början av år 2010.

Målet med den nya lagen är att koncentrera uppgifterna inom landsbygdsförvaltningen till större samarbetsområden där det i regel finns minst 800 lantbruksföretagare och där uppgifterna sköts av minst fem anställda. Enligt regeringens proposition kan kommunen av välgrundade skäl avvika från samarbetsförpliktelsen när det gäller antalet lantbruksföretagare och personer som sköter uppgifterna. Undantag från kravet tillåts automatiskt på grund av skärgård eller långa avstånd i Lappland och Kajanaland. På grund av särskilda geografiska omständigheter, såsom t.ex. naturliga förbindelser för att nå tjänsterna, kan undantaget tillåtas fallspecifikt. En enspråkigt svensk kommun förpliktas inte att samarbeta med en enspråkigt finsk kommun eller en kommun med finska som majoritetsspråk om detta leder till försämrade tjänster.

Landsbygdsförvaltningens omvärld förändras till följd av jordbrukets strukturella utveckling och kommunernas service- och strukturreform. Genom omstruktureringen vill man svara på de utmaningar som den förändrade omvärlden medför. Kommunerna har skött uppgifterna fackmässigt men det nuvarande systemet ligger inte i linje med de krav som Europeiska gemenskapens lagstiftning ställer på ett förvaltnings- och kontrollsystem. Det gäller alltså att garantera en adekvat förvaltning av EG-medlen.

Reformen genomförs ändå på ett sätt som garanterar rimlig tillgång till tjänster inom landsbygdsförvaltningen under olika geografiska och kulturella förhållanden samt olika förhållanden för jordbruksproduktionen. Enligt propositionen ska uppgifterna inom landsbygdsförvaltningen i princip fortfarande skötas inom ramen för kommunernas självstyrelse. För att skötseln av uppgifterna ska samlas till större enheter på ett kontrollerat och samtidigt effektivt sätt, förutsätts att kommunerna förpliktas att samarbeta.

I lagen föreskrivs också om undantag från samarbetsförpliktelsen. I lagen ingår också bestämmelser om kommunernas möjlighet att söka förhandsbesked om möjligheten till undantag kan tillämpas.

Det föreslås också vissa ändringar i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar samt i lagen om bekämpning av flyghavre. Ändringarna hänför sig till reformen av bestämmelserna om anordnande av landsbygdsförvaltningen i kommunerna. Samtidigt ska man också göra ändringarna som följer av regionförvaltningsreformen.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
regeringsrådet Esko Laurila, tfn 09-160 53341, 040 733 6221
statssekreterare Jouni Lind, tfn 09-160 53323, 050 521 3305