Kraven på inre höjd i hästboxar och anvisningar för kontroll sågs över

Jord- och skogsbruksministeriet 24.10.2013 13.24
Pressmeddelande -

Förordningen som i går antogs av regeringen preciserar kraven på inre höjd i hästboxar. Förordningen om skydd av hästar och ändringen av förordningen träder i kraft den 1 januari 2014 då alla häststallar måste uppfylla de bestämmelseenliga kraven.

Ändringen av förordningen fastställer närmare kraven på inre höjd i häststallar och ger enhetliga anvisningar för myndigheter att övervaka att kraven uppfylls. När det gäller ett utrymme med lutande inre takyta får hästen också ha fri tillgång till den delen av en box som inte uppfyller kraven på minimihöjd. Hästen får vistas i hela boxen på samma sätt som hittills förutsatt att kraven på höjd uppfylls i fråga om djurstallets minimiyta, dvs. den delen av boxen som är under minimihöjden får användas, men inte räknas med i ytan.

En annan viktig ändring gäller mätning av stallets bärande takkonstruktioner. Till den fria inre höjden räknas inte bärande konstruktioner, belysningsanordningar, vattenledningar, ventilationsrör eller annan motsvarande teknisk utrustning som finns i stallet. Detta står i linje med bestämmelserna och principerna om rumshöjd.

Ändringen ger en marginal på två procent för kontrollmätning av höjden. Orsaken därtill är att i gamla byggnader kan finnas skillnader upp till några centimeter mellan olika mätningspunkter på grund av att marken och byggnaden rör och sätter sig.

Minimikraven på höjd och yta i hästboxar och lösdriftsstallar fastställs i statsrådets förordning om skydd av hästar (588/2010).

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
veterinärrådet Pirkko Skutnabb, tfn 0295 162 348
biträdande avdelningschef Riitta Heinonen, tfn 0295 162 107
[email protected]

Jari Koskinen