Ansökningstiden för understöd för utveckling av kvalitetssystem börjar

Jord- och skogsbruksministeriet 28.10.2008 13.58
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet beviljar igen understöd för utveckling av kvalitetssystem för livsmedel (projekt kring kvalitetskedjor). Ansökningstiden för 2009 års understöd börjar 28.10.2008 och löper ut 1.12.2008. Syftet med understödet är att stödja genomförandet av kvalitetsstrategin för livsmedelsekonomi som ministeriet koordinerar. Registrerade föreningar och organisationer, företag, forskningsinstitut, statliga myndigheter och andra offentliga samfund kan beviljas understöd.

År 2009 finansieras projekt med speciell fokus på följande områden:

1. Projekt som syftar till bättre konkurrenskraft inom livsmedelsekonomin.
Målet i kvalitetsstrategin är att hela livsmedelssektorn når framgång. Därför ska projekten betrakta konkurrenskraften ur ett perspektiv som täcker hela försörjningskedjor, dvs. att till exempel mäta livsmedelskedjans konkurrenskraft i dag, att utnyttja elektroniska system.
2. Projekt som syftar till att stärka livsmedelskedjans sociala ansvar,
i synnerhet de projekt som fokuserar på följande frågor: ansvaret för miljön, utveckling av system för spårbarhet, iakttagande av etiska handlingsprinciper och tillgången till lokala produkter i olika distributionskanaler.
3. Informations- och utvecklingsprojekt som stärker konsumentens tillit till den inhemska livsmedelsekonomins produkter och tjänster eller som främjar matkulturen.
På understödet tillämpas statsrådets förordning om understöd för utveckling av kvalitetssystem för livsmedelsekonomi (638/2008) som trädde i kraft 22.10.2008. Förordningens huvudsakliga syfte är att procedurerna kring ansökan, beviljande och utbetalning av understöd som tidigare byggt på ministeriets anvisningar, nu lyfts på författningsnivå.

I tio års tid har ministeriet finansierat projekt i anslutning till Kvalitetskedjan. För projekten har årligen reserverats ca en miljon euro. Varje år har ett tjugotal projekt fått understöd.

Anvisningarna för ansökan samt ansökningsblanketten finns att få på Kvalitetskedjans webbplats: http://www.laatuketju.fi/laatuketju/www/se/projekter/anvisningar.php

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
Kvalitetskedjans projektansvariga, överinspektör Seija Ahonen, tfn 09-160 53347, fö[email protected]
Kvalitetskedjans koordinator, överinspektör Tiina Soisalo, tfn 040 832 9877, fö[email protected]