Lagen om skogsskador till riksdagen

Jord- och skogsbruksministeriet 16.9.2013 10.28
Pressmeddelande -

Förslaget till en ny lag om bekämpning av skogsskador sändes i dag till riksdagen. Lagen ska trygga en god skogshälsa framför allt genom att förebygga insektskador. Den gällande lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog är från år 1991. Målet med den nya lagen är att möta de förändrade naturförhållandena, men lagens innehåll följer i huvudsak den gällande lagen. Insektsskador bekämpas till exempel genom att man begränsar lagring av barrträvara och skadat barrvirke sommartid.

I den nya lagen ingår också bestämmelsen om bortkörning av färskt tall- och granvirke från avverkningsplatserna och mellanlagren. Granvirke borde köras bort en aning tidigare än i dag eftersom de varma somrarna har gjort att insekterna svärmar tidigare. Ändringarna gäller i synnerhet den södra delen av landet som löper för största risker. Tidsfristen för bortkörning av tallvirke ändras inte.

Färska skadade barrträd, så som vindfäll, ska komma bort från skogen om det finns en viss mängd skadade träd per hektar. För gran är den största mängden 10 m3 per hektar och för tall 20 m3 per hektar. Skogsägaren får lämna mer skadade träd än lagen tillåter i områden som är särskilt viktiga enligt skogslagen samt i områden som hör till Natura 2000 om ägaren informerar Finlands skogscentral om detta.

På avverkningsplatsen lagrade eller mellanlagrade stubbar ska transporteras bort senast inom två år efter upptagningen på grund av risken för rotticka.

Lagen om skogsskador ska gälla för samma områden som skogslagen, dvs. inte för enligt naturvårdslagen fastställda skyddsområden. I fortsättningen ska dessa lagar inte heller tillämpas på områden som staten har anskaffat sig i naturskyddssyfte eller som sköts enligt skyddsbeslut från Forststyrelsen eller den myndighet som förvaltar statens marker. Skador som spritt sig från ett naturskyddsområde till en ekonomiskog ska ersättas av statsmedel även i framtiden.

Finlands skogscentral ska övervaka att lagens bestämmelser följs. Vidare ska yrkesmässiga verksamhetsutövare utföra egenkontroll, vilket effektiviserar verksamheten och sparar skogscentralens kostnader.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
Marja Kokkonen, forstråd, tfn 0295 162 444

Jari Koskinen