Livsmedelslagen ändras

Jord- och skogsbruksministeriet 4.4.2013 12.46
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår för riksdagen att livsmedelslagen ändras så att den följer Europeiska unionens lagstiftning samt nationella lagstiftningsbehov. Ändringarna gäller primärproduktion, kvalitetssystem och spårbarhet.

I framtiden ska primärproduktionsställen som odlar groddar få ett godkännande av myndigheten. Kravet bygger på EU-förordningen som togs fram efter de allvarliga matförgiftningsepidemierna i flera länder i Europa för en tid sen.

I lagen ingår nu bestämmelser om frivilliga kvalitetssystem för livsmedel, nationellt godkännande av systemen samt den myndighet som godkänner systemen. EU:s lagstiftning om landsbygdsutveckling innehåller bestämmelser om nationella kvalitetssystem för jordbruksprodukter. Dessa system är redskap som företagarna har utvecklat och som tillämpas vid sidan av lagstiftningen. Systemens krav överträffar lagstiftningens krav.

Livsmedelslagen ska också innehålla bestämmelser om fiskeriprodukternas spårbarhet, till exempel om fångstdatum och handelsnamn samt om information om produkten är fryst. I lagen tas in en paragraf som fastställer de myndigheter som övervakar produkternas spårbarhet samt en paragraf om företagarnas skyldighet att ge konsumentinformation. När det gäller insjöfiske och småskaligt kustfiske tillåter en ytterligare ny bestämmelse i lagen fiskaren rensa fisken i land utan att man tillämpar anläggningskrav. Denna bestämmelse ska träda i kraft efter att EU beviljar en nationell dispens.

Vidare ska bestämmelserna om köttbesiktning justeras så att de bättre ska följa den gällande EU-lagstiftnignen.

Lagen är planerad att träda i kraft vid ingången av juni. Om ikraftträdandet av bestämmelsen om primärproduktion som gäller fisket föreskrivs separat genom en förordning av statsrådet.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
regeringssekreterare Hannu Miettinen, tfn 0295 162 478
e-post: fö[email protected]

Jari Koskinen