Naturresurscentrets ledning placeras i Helsingfors

Jord- och skogsbruksministeriet 28.5.2013 12.51
Pressmeddelande -

Koordinationsgruppen för regionalisering beslutade i går 28.5.2013 bifalla förslaget om placeringen av Naturresurscentrets ledningsorganisation i universitetsområdet i Vik i Helsingsfors. Beslutet om placeringen tas av jord- och skogsbruksministeriet. Frågan bereds vidare enligt detta. Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, Skogsforskningsinstitutet och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet bildar ett nytt forskningsinstitut som inleder verksamheten 1.1.2015.

Tidigare på våren uppmanade koordinationsgruppen ministeriet att komplettera regionaliseringsutredningen. I den ytterligare utredningen ingick alla orter som var med i regionaliseringsutredningen: Joensuu, Jockis, Jyväskylä, Uleåborg, Rovaniemi och Åbo.

Beslutet om placeringen bygger på ekonomiska och funktionella aspekter. Ledningsorganisationens kärnuppgift är att leda institutet på ett effektivt sätt. En väsentlig del av arbetet är täta kontakter till kunder och samarbetsparter i hela landet. Merparten av dessa har det huvudsakliga verksamhetsstället i huvudstadsregionen.

I campusområdet i Vik finns en diversifierad tvärvetenskaplig kompetenskoncentration inom naturresurs-, bioekonomi- och miljösektorn. De fyra fakulteter vid Helsingfors universitet som har en nära koppling till Naturresurscentrets verksamhetsområde samt övriga forsknings- och expertenheter ger många möjligheter för de olika parterna att samarbeta och effektivisera verksamheten.

Avsikten är att ledningsorganisationen är så tät som möjlig, antalet personal är uppskattningsvis 20 personer eller färre. Allt som allt har centret ca 1 800 anställda, en tredje fjärdedelar arbetar utanför huvudstadsregionen.

Naturresurscentrets kärnfunktioner, dvs. forskning och utveckling, utbyte av kunskap och tekniköverföring, placeras i sex kompetenscentrum i olika delar av landet. Även en stor del av de interna tjänsterna går att placera utanför huvudstadsregionen. Om kompetenscentrumens och de interna tjänsternas organisation, verksamhet, uppgifter och regionala etablering bestäms före årsskiftet.

Målet är att naturresurscentrets funktioner utvecklas i synnerhet på de orter som har betydande forskning, utbildning, förvaltning och företagsverksamhet inom naturresurssektorn. Alla jämförelseorter har i detta hänseende obestridliga starka sidor och stor utvecklingspotential.

Enligt statsrådets principbeslut av 20.11.2011 flyttas Skogsforskningsinstitutets ledning och stabsfunktioner från Vanda till Joensuu. Flytten, som rör ca 20 personer, sker före ingången av år 2014. Naturresurscenterprojektet påverkar inte tillämpningen av principbeslutet, utan projektet genomförs enligt den ursprungliga planen bl.a. genom resursfokusering.

Ytterligare information:
ministerns specialmedarbetare Tiina Rytilä, tfn 0295 16 2132
kanslichef Jaana Husu-Kallio, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2184
forskningsdirektör Mikko Peltonen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2296