Lyckad sammanslagning av den kommunala miljöhälsovården

Jord- och skogsbruksministeriet 31.10.2013 11.32
Pressmeddelande -

Under de senaste tio åren har den kommunala miljöhälsovården organiserats i större enheter med ett lyckat resultat. Sammanslagningen inleddes år 2003 i enlighet med statsrådets principbeslut. År 2002 fanns det över 270 enheter, vid ingången av nästa år är antalet ungefär 65. Närapå alla sammanslagningar har gjorts på frivillig väg, endast i ett fall har statsrådet tillämpat möjligheten att besluta att kommunerna ska samarbeta.

- Samarbetet inom miljöhälsovården är ett bra exempel också när det gäller de övriga kommunala funktionerna, säger omsorgsminister Susanna Huovinen. Hon talade i dag i Helsingfors på ett seminarium som handlade om utfallet av miljöhälsovårdsreformen. Seminariet ordnades av jord- och skogsbruksministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt arbets- och näringsministeriet.

Kommunerna har bildat större enheter, vilket har lett till att principbeslutets mål har uppfyllts väl under de senaste åren. Ett minimiantal på 10 personer ger en möjlighet till en bättre specialisering och arbetsfördelning inom miljöhälsovårdens olika sektorer. Till kommunernas miljöhälsovård hör bl.a. kontroll av sim- och hushållsvatten, övervakning av livsmedelslokaler, konsumenttjänster och försäljning av tobaksvaror, hälsoskydd och veterinärvård.

Nya större enheter har också möjliggjort en satsning på ledarskap, vilket tidigare i allmänhet var en bisyssla. Miljöhälsovårdens resurser har inte ökat nämnvärt, dvs. kommunerna har utvecklat tjänsterna genom att förbättra produktiviteten. Minister Huovinen tackade kommunerna särskilt för projektets snabba framsteg.

På seminariet presenterades Kommunförbundets utvärderingsrapport om reformen. Stadsforskningschef Kauko Aronen konstaterade att reformprocessen fått beröm för att den är smidig med en gradvis ökande styrning och klara krav.

Jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio konstaterade i sitt anförande att miljöhälsovårdens lokala övervakning behövs också i framtiden.

- Övervakningen ska utvecklas kontinuerligt enligt kundernas behov, påminde Husu-Kallio.

Ytterligare information:
jord- och skogsbruksministeriet: direktör, livsmedelssäkerhetsenheten Veli-Mikko Niemi, tfn 050 367 1039
social- och hälsovårdsministeriet: direktör Jari Keinänen, tfn 050 354 7138
arbets- och näringsministeriet: handelsrådet Tomi Lounema, tfn 040 769 4327

Valitse keinot tavoitteiden mukaan (Kommunförbundets utvärderingsrapport, på finska)