Jord- och skogsbruksministeriet driver på en försiktig minskning i laxkvoter

Jord- och skogsbruksministeriet 27.9.2013 8.34
Pressmeddelande -

Europeiska kommissionen presenterade den 21 augusti ett förslag till maximal tillåten fångst i Östersjön för år 2014. Ministeriet har skickat förslaget på en bred remiss och har arbetat fram ett förslag till Finlands ställningstagande. Ministeriet föreslår dock vissa ändringar i förslaget.Fiskbestånden i Östersjön visar på en positiv utveckling och bl.a. beståndet av strömming i Bottenhavet är rekordartat stor. Även laxbestånden har utvecklats i en positiv riktning och inhemsk lax har också i sommar fångats både vid kusten och i älvar. I Torne älv och Simojoki har det år 2012 och 2013 vandrat upp avsevärt mer laxar än tidigare. Samma sak har man konstaterat i Bottenvikens laxälvar på svenska sidan.

Kvot för lax i Östersjöns centralbassäng och Bottniska viken

Kommissionen föreslår en oförändrad kvot för lax i Östersjöns centralbassäng och Bottniska viken, dvs. 108 421 fiskar. Förslaget täcker ca 10 procent av den lax i Östersjön som är av fångststorlek. Ministeriets mål är att laxbestånd nyttjas i enlighet med principen om maximalt hållbart uttag (MSY) och att fisket sker på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Därför vill ministeriet uppnå ett samförstånd med kommissionen och medlemsländerna i Östersjöområdet om en kvot på ca 103 000 laxar.

Internationella Havsforskningsrådet ICES har rekommenderat en kvot på 78 000 laxar. Av detta har man minskat mängden lax som man uppskattar att kommer att fångas olagligt år 2014. Utan denna minskning är ICES:s rekommendation 109 000 laxar, dvs. densamma som i kommissionens förslag. Enligt EU-bestämmelserna ska den olagliga fångst som myndigheterna har dokumenterat dock inte dras av alla länders totalkvot, utan av kvoten för det landet som fiskare som fiskar på ett olagligt sätt kommer ifrån. Detta i syfte att de förseelser som vissa länder gör sig skyldiga till inte ska inverka på andra länders kvoter.

Kvot för lax i Finska viken

Ministeriet har målet att laxkvoten i Finska viken inte ska minskas så stort som kommissionen föreslår (53 procent). I Finska viken fångas i huvudsak odlad och utplanterad lax som nuförtiden i regel går att identifiera av att den är fenklippt. När det gäller fisket i de finska kustvattnen i Finska viken, kan man också få upp lax som vandrat dit från Bottniska viken, men vild lax från Estland fås inte vid den finska kusten. Att minska kvoten för lax i Finska viken återupplivar alltså inte det estniska vildlaxbeståndet.

Kvot för strömming

Ministeriet föreslår en liten minskning i kommissionens förslag. Kommissionen föreslog med stöd av rådgivning från forskarna att kvoten för strömming i Bottniska viken höjs till 142 662 ton, vilket är 35 procent mer än i år. Vidare föreslog kommissionen att kvoten höjs till 143 500 ton i Finska viken och Östersjöns centralbassäng, vilket innebär en ökning på 59 procent. Enligt ministeriets förslag ska båda kvoterna höjas med ungefär 30 procent för att de årliga variationerna i kvotstorleken hålls på måttlig nivå.

Laxstrategi under arbete

Jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp arbetar som bäst med att ta fram en nationell laxstrategi. Arbetsgruppsmedlemmarna som på olika sätt arbetar med frågor kring nyttjande och skydd, skapar nya riktlinjer i samarbete. Syftet med strategin är att bygga upp ett samförstånd för en framtida laxpolitik samt hitta sätt som ger såväl yrkes- som fritidsfiskare fördelar. Strategin är planerad att vara klar senast vid slutet av oktober.

Ytterligare upplysningar från jord- och skogsbruksministeriet:
Risto Artjoki, statssekreterare, tfn 0295 162 152
Orian Bondestam, fiskeriråd, tfn 0295 162 494

Jari Koskinen
EU