Lantmäteriverkets nätverk av serviceställen utvecklas, serviceställen läggs inte ned

Jord- och skogsbruksministeriet 12.5.2016 14.00
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har beslutat om utvecklingsåtgärder när det gäller Lantmäteriverkets nätverk av serviceställen. Serviceställen stängs inte, och personalen kommer inte till följd av detta att minskas eller överföras från ett serviceställe till ett annat.

Serviceställenas öppettider ska senare ses över så att de bättre motsvarar nuvarande och uppskattade antal kunder genom att man beaktar effekterna av elektronisk kommunikation och ibruktagande av andra elektroniska servicekanaler.

Det tas i bruk en ny kundtjänst som baserar sig på tidsbokning och som på ett lämpligt sätt kompletterar de befintliga elektroniska kundservicesystemen. På detta sätt försäkrar man sig om att kunden vid behov får personlig service också på de allra minsta serviceställena vid en tidpunkt som kommits överens om i förväg.

Bakom utvecklingsåtgärderna när det gäller Lantmäteriverkets nätverk av serviceställen ligger många faktorer.  Antalet kundbesök på Lantmäteriverkets serviceställen minskar hela tiden. Jämfört med 2014 minskade antalet kundbesök med 8 procent år 2015, då antalet kundbesök på Lantmäteriverkets serviceställen var 77 107.

Antalet kundbesök väntas minska betydligt också i fortsättningen eftersom man i allt större utsträckning kan sköta lantmäteriärenden via elektroniska servicekanaler. Bl. a. när det gäller inskrivningsärenden minskas behovet av personliga besök av att lagfarter blir anhängiga automatiskt. När det gäller inteckningar minskar elektroniska pantbrev behovet av kundbesök. Andra medverkande faktorer är t.ex. elektroniska ansökningsblanketter, den ökade användningen av den riksomfattande telefontjänsten och webbtjänsten för fastighetshandel samt att andra nya elektroniska servicekanaler uppstår och tas i bruk.

Genom att man effektiviserar kundserviceverksamheten är det möjligt att bättre än för närvarande rikta kundserviceresurser till nya kundservice- och rådgivningsuppgifter som elektronisk kommunikation förutsätter samt till produktionsuppgifter inom lantmäteri, varvid också Lantmäteriverkets serviceproduktion effektiviseras.

De åtgärder som man beslutat om baserar sig på jord- och skogsbruksministeriets projekt där överdirektör Petri Korpinen från Lantmäteriverket var utredare.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
Pentti Lähteenoja, avdelningschef, tfn 0295 16 2485
Raimo Vajavaara, direktör, tfn 0295 16 2124

Pressmeddelande 26.4.2016: Fyra alternativ presenteras i utredningen om Lantmäteriverkets nätverk av serviceställen

Lantmäteri och geografisk information