Forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och landsbygd utvalda

Jord- och skogsbruksministeriet 4.3.2016 13.48
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet finansierar i år forsknings-, utvecklings- och utredningsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi med ca fyra miljoner euro samt landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt med ca en miljon euro. De nya projekten som rör jordbruk och livsmedelsekonomi handlar om näringens lönsamhet och utveckling av konkurrenskraften. Landsbygdsprojekten ska stärka landsbygdens livskraft och invånarnas välmående. Projekten producerar också information som behövs för skötseln av förvaltningsområdets uppgifter.

Vid valet av projekt låg fokusen på projektens samarbete med näringen och tillämpning av resultaten i praktiken. I samband med projektens slutrapporter ska det också ges ut s.k. policy brief, som går till beslutsfattarna och som presenterar projektens viktigaste synpunkter, slutsatser och åtgärdsrekommendationer.

Efterlysningen av projekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi resulterade i sammanlagt 103 projektförslag. Av de här projekten beslutade man bevilja finansiering för 22. Prioriteringarna var matsystem som ett led i kretsloppsekonomin, växtproduktionens framtid (jordmån och växtskydd), att främja självförsörjningen på protein (i synnerhet primärproduktionen), riskhantering och konkurrenskraft i livsmedelskedjan (underpunkter: djurens välbefinnande och hälsovård samt livsmedelssäkerhet).  Vidare fick två hästuppfödningsprojekt finansiering.

Efterlysningen av landsbygdsprojekt gav totalt 37 projektförslag, fem projekt beviljas finansiering. Prioriteringarna var digitalisering och elektroniska tjänster samt förebyggande arbete som minskar behovet av sjuk- och hälsovårdstjänster i glesbygder. Finansiering beviljas också för arbetet i landsbygdspolitiska temanätverk.

Projekten som rör jordbruk och livsmedelsekonomi finansieras med medel från Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera). Hälften av finansieringen för landsbygdsprojekten kommer från Makera, hälften från anslaget för landsbygdsutveckling.  Genom Makera bidrar man till regeringens spetsprojekt som gäller matproduktionens lönsamhet och förbättring av handelsbalansen.

Mer information:
Christell Åström, specialsakkunnig, tfn 0295 162 030 (landsbygdsprojekt)
Suvi Ryynänen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 126 (projekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi)
[email protected]

Forskning och utveckling Landsbygd Mat och jordbruk