Ansökningstiden för understöd börjar i slutet av oktober

Jord- och skogsbruksministeriet 18.9.2008 11.28
Pressmeddelande -

Statsrådet antog i dag en förordning som reformerar bestämmelserna om understöd för utveckling av marknadsföring och produktion av jordbruksprodukter. I samband med detta harmoniserades de nationella bestämmelserna med EU:s nya riktlinjer om statliga stöd. De nya bestämmelserna träder i kraft omgående. Understöd kan beviljas för vittgående nationella utvecklingsprojekt som gäller marknadsföring och produktion av jordbruksprodukter då projekten särskilt stimulerar kunskap om högklassiga jordbruksprodukter, matkultur eller hälsosamma matvanor samt informationsförmedling som hänför sig till dessa helheter.

Ansökningstiden börjar i slutet av oktober och löper ut i slutet av november. Understödet kan sökas av registrerade allmännyttiga föreningar eller offentligrättsliga samfund.

I förordningen finns närmare bestämmelser om reklam, information, utbildning, rådgivning och kunskapsutbyte. Även bestämmelserna om ansökan och rapportering har preciserats.

Understödet för reklam för namnskyddade produkter och nationella kvalitetsmärkningar är begränsat till högst 50 procent. Understödet för rådgivning eller deltagande i mässor till små och medelstora företag får uppgå till högst 50 procent. Det maximala understödsbelopp som beviljas för andra funktioner kan vara 100 procent.

I statsbudgeten för år 2009 föreslås ett anslag på 3,5 miljoner euro för detta ändamål. Avsikten är att understödet utbetalas i tre poster i förskott. Den första posten utbetalas i januari om Europeiska kommissionen godkänner Finlands stödsystem före det.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Anna-Leena Miettinen, tfn 09-160 524 79, 0400 330812