Målet är att Finlands goda zoonosläge ska hålla i sig

Jord- och skogsbruksministeriet 16.1.2013 10.01
Pressmeddelande -

En strategi som handlar om sjukdomar som kan spridas mellan djur och människor, dvs. zoonoser, är nu klar. Strategin går ut på att trygga folkhälsan på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Målet är att zoonosläget fortsätter att vara bra trots att hoten ökar i omvärlden.

 

Sjukdomar som sprids mellan djur och människor - Finlands zoonosstrategi 2013−2017 är den andra gemensamma strategin för jord- och skogsbruksministeriets och social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområden för att utveckla bekämpningen av zoonoser. Arbetsgruppen överlämnade i dag strategin till jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen och omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson.

Enligt strategin ska fokusen i bekämpningen och forskningen ligga på smittsjukdomar som orsakas av kambylobakterier. Lika viktigt är det att bekämpa mikrobläkemedelsresistensen, dvs. mikrobernas ökande motståndskraft mot antibiotika och andra mikrobläkemedel, som sprids till människor via djur och livsmedel.

I allmänhet har vi ett bra zoonosläge i Finland. När det gäller livsmedelsburna zoonoser är kampylobakterier, salmonella, yersina och EHEC de största sjukdomsalstrarna. Läget kan dock förvärras av att den ekonomiska situationen försämras, importen av livsmedel, djur och foder växer samt att till produktion av livsmedel relaterade näringar genomgår strukturförändringar. Dessa kan också leda till att resistensen mot mikrobläkemedel ökar hos djur och livsmedel, vilket ger en större risk att resistensen överförs till människor.

Av de zoonoser som sprids via vilda djur är sorkfeber, fästingencefalit och borrelios de mest typiska. Klimat- och miljöförändringar kan öka antalet zoonoser som vilda djur bär på. Även nya zoonoser kan sprida sig till Finland. Strategin innehåller flera åtgärder som kräver en bred delaktighet av aktörerna. Samarbete behövs mellan folkhälso-, livsmedels- och fodersäkerhets- och djurhälsosektorerna samt myndigheterna, forskningsinstituten och näringen. Kommunikation och ökad information och vetskap bland människor spelar också en viktig roll när det gäller att bekämpa zoonoser.

Styrgruppen för Zoonoscentret med företrädare från jord- och skogsbruksministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Livsmedelssäkerhetsverket och Institutet för hälsa och välfärd har svarat för utarbetandet av strategin.

Ytterligare information:
veterinärrådet Terhi Laaksonen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2413, terhi.laaksonen(at)mmm.fi
överläkare Anni Virolainen-Julkunen, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 16 3324, anni-riitta.virolainen-julkunen(at)stm.fi
direktören för forskningsenhet Anna-Liisa Myllyniemi, tfn 0400 287 398, anna-liisa.myllyniemi(at)evira.fi
avdelningschef Petri Ruutu, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 0295 24 8670, petri.ruutu(at)thl.fi
direktör Saara Raulo, Zoonoscentret, tfn 040 825 0261, saara.raulo(at)evira.fi