Lagen om finansiering av skogsbruk revideras

Jord- och skogsbruksministeriet 11.5.2007 9.04
Pressmeddelande -

Staten stödjer långverkande skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten i privatskogar genom att betala cirka en tredjedel av arbetskostnaderna. Republikens president stadfäste i dag lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk som föreskriver om detta stöd. Syftet med revideringen av lagen är att göra stödsystemet klarare och öka stödets verkningsfullhet. Stödet fokuseras mer än tidigare på plantskogsskötsel som bygger grunden för en ny generation av träd. De arbetsslag som används mer sällan, slopas. Likaledes upphör man med lånefinansiering.

Ur skogsvårdens synvinkel ger skötseln av plantskogar större effekt och medför lägre kostnader än det skogsvårdsarbete som utförs senare. I framtiden är det möjligt att få stöd för skötseln av en plantskog som redan är två meter hög. I dag är stödet för det senare skogsvårdarbetet större än stödet för skötseln av plantskogar. Enligt den nya lagen fastställs stödet till ett fast belopp. Det förväntas att ändringarna flyttar arbetets tyngdpunkt till plantskogar.

För åkerbeskogning eller stamkvistning betalas inte längre något stöd. Beskogningsstödet för områden med ett fåtal träd, blir dock kvar. På grund av den gemensamma jordbrukspolitiken har man i praktiken nästan inte alls beskogat odlad åkermark under de senaste åren. Till åkerbeskogning anknyts såväl landskapsmässiga frågor som frågor med koppling till naturens mångfald. Stamkvistningsarbeten har utförts i liten omfattning och kvaliteten i arbetet har lämnat åtskilligt övrigt att önska.

Enligt målet i regeringsprogrammet ska användningen av inhemskt virke ökas med 10-15 kubikmeter per år och samtidigt även användningen av trä för energiproduktion. För att säkra ett hållbart skogsbruk ska mängden skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten ökas och effektiviseras. Avsikten är att öka gallring som i huvudsak sker i form av avverkningsgallring i torvmarksskogar. Enligt den nya finansieringslagen ersätts iståndsättningsdikning med vård av torvmarksskog. Målet är att utföra förbättringsarbetet i torvmarksskogen på en gång.

Eftersom det är frågan om ett statligt stöd måste EU-kommissionen godkänna lagen. Lagen har levererats till kommissionen för notifiering. Det beräknas att godkännandet är klart i år och den nya lagen kan träda i kraft vid ingången av nästa år.

Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet:
biträdande avdelningschef Pentti Lähteenoja, tfn 09-160 533 51